سومين همايش بانكی و تجاری ايران و اروپا به حمایت سفارت ایران در برلین برگزار شدسومين همايش بانكی و تجاری ايران و اروپا با حضور ۳۵۰ تن از مقامات مالی، بانکی، اقتصادی و نیز شرکتها و موسسات خصوصی و...