مرگ در مرداب

لب دریا رسیدم تشنه،بی تاب،
ز من بی تاب تر،جان و دل آب،
مرا گفت : از تلاطم ها میاسای !!!
که بد دردی است جان دادن به مرداب !!