نگاهی به ویژگی های ظاهری و ساختاری خانه خدا

کعبه یا بیت الحرام و یا بیت العتیق بنایی در میان مسجدالحرام در شهر مکه در کشور...