محمود کریمی :

علی اکبر

گل لیلا اکبر


محمد رضا طاهری :

ای گل لیلا علی اکبر ؛ عزیز زهرا علی اکبر


مدینه امشب زیبا شد ، حسین زهرا بابا شد