1- اگر اسکلت از بالاي ديوار به پائين بپرد چه مي شود ؟


2- ژاپني ها به گوساله چه مي گويند ؟


3- فرق بين عينک و تفنگ چيست ؟


4- دندان کرسي چه فايده اي دارد ؟


5- چرا آب هنگام جوشيدن قل قل مي کند ؟


6- اگر قلب کسي ايستاد چه مي کنيم ؟


7- اگر يک زنبور داخل دهان گربه رود ، گربه چه مي گويد ؟


8- چرا دوچرخه خودش نمي تواند بايستد ؟


9- چطور ميشود چهار نفر زير يک چتر بايستند و خيس نشوند ؟


10- چطور مي توان يک پرنده را به راحتي کشت ؟


11- چرا بعضي ها نمي توانند يخ درست کنند ؟جواب معماها

1- هيچ وقت اينکار را نمي کند ، چون جگر نداره


2- ني ني گاوا !!


3- عينک را مي زنند و مي بينند ولي تفنگ را مي بينند و مي زنند


4- در زمستان ما را گرم مي کند


5- چون ميکروبهاي آن مي سوزند و فرياد مي کشند


6- برايش صندلي مي گذاريم


7- ميوز ...... ميوز


8- چون خيلي خسته است.


9- وقتي هوا آفتابي باشد.


10- آن را از بالاي صخره به پائين پرتاب مي کنيم.


11-چون هميشه دستور العمل تهيه را فراموش مي کنند.