گاز شیمیایـی و عشــق هردو می سوزانند!
یکی پـوست را ، چشم را ، جسم را و دیگری دل را ، جان را ...
هردو سوختن ناله ها دارد و نشانها !
خوب که نه ،بد هم نگاه کنی نشـانِ هردو سوختن را در او می بینی.
..

ولی این سوختن کجا و آن سوختن کجا...