ترانه های بارونی
ترانه های بارونی همه تو چشمای تو
میخوام بشم هم صدای تو...ابر لطیف تو
بارون بریزه رو درد و بار غمم سبک بشه با دیدن چشما ی تو
تا لبام آروم بخوونه با بارون چشای تو
دلمو میزارم رو ساحل شونه های تو
وقتی می خندی مروریدا بیرون میان از غنچه دهان تو
نوشته هام همه شون شدن به اسم تو
هم آغوش ستاره و گلبرگ تن تو
ترانه هام همه شده سهم تو
تازه و شاداب و زنده مثل خود تو
میریزم اشکای شوق به دیدن تو
نمیخوام بگی حرفی از دوری منوتو
قسمتم شده بودن همیشه پیش تو
ترانه های بارونیم همه پیداس تو نگاه تو
میخوونم با ترنم لبای تو
وقتی حرف میزنی با گلا میشنوم نجوای تو
منم میخوام بشم همصدای تو
بمون کنارم و نرو که قسمتم
شده بودن و جون دادن به پای تو...
"سونات آبی ایرانی"