سال 2013 | 352 صفحه | ISBN: 9781461491255 | 7 MB |معرفی:
هدف کتاب درسی “مهندسی شیمی و مهندسی فرآیندهای زیستی” ایجاد یک پایه قوی درزمینه اصول مهندسی شیمی و مهندسی فرآیندهای زیستی در دانشجویان مهندسی سال اول می باشد.
این کتاب به جای آنکه یک دید کلی از این دو موضوع را ارائه دهد، درجهت دستیابی به صلاحیت موردنظر، حوزه های خاصی را تعیین و بر آن ها تمرکز کرده است.
این استراتژی، نتیجه مستقیم نمایش مطالعاتی است که دوره های گسترده ای در سطح دانشجویان سال اول، آن ها را اغلب با مواد زیادی رها می کنند که نتیجه آن نرخ پایین بقای دانشجویان می باشد. این کتاب به طور ویژه بر موضوع توازن مواد، تاکید خواهد داشت تا دانشجویانی که بر اساس این کتاب، یک دوره آموزشی را می گذرانند، به طور قابل توجهی در سطح بالاتری در رده بندی Bloom (دانش، درک مطلب، کاربردها، تحلیل و ترکیب، ارزیابی، ساخت) مرتبط با توازن مواد، قرار داشته باشند.افکار و اندیشه هاى انسان به گونه اى است که ممکن است فقط خواندن یک کتاب پایه اندیشه ها و افکار انسان را بر مبناى جدید یا در مسیر خاصى قرار دهد و چه بسا ممکن است کتابى مسیر سرنوشت میلیون ها انسان را در راه مخصوصى بیندازد."انیشتین"