خُـرّم آن لحـظه که مشــتاق به یـاری برسـد
آرزومـند نگـاری به نگـاری برسـد …منبع:life-me.ir