از ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فیزیک شتابدهنده ها به بررسی مسایل مربوط به دستگاههای شتابدهندهٔ ذرات و نحوهٔ عملکرد آنها میپردازد.

البته آزمایشهایی که توسط شتابدهنده انجام میشود، موضوع این علم نیست. بلکه با توجه به نوع آزمایش میتواند مربوط به فیزیک ذرات، فیزیک هستهای، فیزیک ماده چگال، فیزیک مواد و یا دیگر شاخهها باشد.
در واقع «فیزیک شتابدهنده ها» مطالعهٔ حرکت باریکهٔ ذرات درون دستگاه شتابدهنده، کنترل و تغییر باریکه، برهمکنش باریکه با دستگاه و اندازهگیری پارامترهای مختلف باریکه است.

معادله حرکت ذرات از مکانیک هامیلتونی نسبیتی بدست میآید.آشکارساز ذرات

در فیزیک ذرات بنیادی، فیزیک هسته ای و مهندسی هسته ای آزمایشگاهی و کاربردی آشکارساز ذرات (در انگلیسی: Particle detector) یا آشکارساز پرتو به ابزاری گویند که با آن بتوان ذرات پرانرژی را آشکار، ردیابی یا شناسایی کرد، مانند موارد حاصل از واپاشی هسته ای، پرتوهای کیهانی یا واکنشهای شتاب دهنده های ذرات بنیادی.موارد جدید تر به عنوان گرماسنج انرزی ناشی از پتوزایی را اندازه گیری می کنند.که برای اندازه گیری گشتاور، اسپین، بار و ... ذرات هم کاربرد دارد.
سونات