[CENTER][COLOR=#006400][I]با سلام , چند روز قبل بصورت اجمالی موضوعات کاربران محترم را دیده و در رابطه با موضوعی کهتحت عنوان : اعتراض دارم ,
من برای ایشان و به حالت یک طنز ساده ارسال نمودم که در گروه های جمعی نیز میباشند اما گویا سوء تفاهمی اتفاق
افتاده که برای انجمن محترم ارسال شده از این رو امیدوارم با توضیحات سونات و بررسی مدیران محترم موضوع را از انجمن
فوق بصورت دیگر قرار دهید , تا این لحظه اگر حتی اعتراضی داشته صریعا" بیان اما ارسال به انجمن مدیران نشده .
امید این مطلب که جوابی مثل سایر عزیزان در موردیکه ایشان اعتراض به تبلیغات داشته قلمداد فرمایند. سونات میداند
در بسیاری از رسانه ها و نیز سایت ها تبلیغات باید باشد و نیمی از مسائل را بهبود میبخشد .
با توضیحات داده شده سپاسگزار خواهم بود این مورد دال بر اعتراضم نبوده باشد و صرفا" شرکت در پاسخ به یک موضوع
گروهی یا کاربر ی .
شبتان خوش ایام به کام : سونات
[/I][/COLOR][/CENTER]