شعر : دلم در عاشقی آواره شدآواره تر بادا....

پارس ناز

تنم از بی*دلی بیچاره شد بیچاره تر بادا
دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا
به خونریز غریبان چشم تو عیاره تر بادا
به تاراج عزیزان زلف تو عیاریی دارد
دلت خاره*ست و بهر کشتن من خاره تر بادا
رخت تازه است و بهر مردن خود تازه تر خواهم
که آن آواره*ی از کوی بتان آواره تر بادا
گرای زاهد دعای خیر میگویی مرا این گو
من این گویم که بهرجان من خون خواره تر بادا
همه گویند کز خون*خواریش خلقی بجان آمد
و گر جانان بدین شادست یا رب پاره تر بادا
دل من پاره گشت از غم نه زان گونه که به گردد
به آب چشم پاکان دامنش همواره تر بادا
چو با تردامنی خو کرد خسرو با دو چشم تر
سونات