صندل سفید
به فارسى«سندل سفید»و در کتب طب سنتى به نام«صندل ابیض»نامبرده*مى*شود.به فرانسوى نوع سفید آن را cnalb latnaS و نوع رنگ زرد روشن آن را nirtic latnaS و به انگلیسى* doow ladnas etihW گویند.چوب درختى است ازخانوادهء eaecalatnaS نام علمى آن* .L mubla mulatnaS مى*باشد.

مشخصات*

صندل سفید از چوب درختچه*اى گرفته مى*شود که درختچهء آن کوچک ونیمه انگل است.برگهاى آن متقابل،نوک*تیز از نظر رنگ و ابعاد شبیه برگ گردومى*باشد.گلهاى آن خوشه*اى ساده است.میوهء آن تخم مرغى کوچک با یک هسته وریشهء آن داراى ریشکهایى است و ریشکها داراى آلات مکنده*اى هستند که با آن به*سایر ریشه*هاى درختان نزدیک خود مى*چسبند و از مواد غذایى آنها استفاده مى*کنند.
رنگ چوب آن در سطح خارجى وصل به پوست درخت سفید یا زرد و مغز یاقلب چوب لیمویى و قهوه*اى روشن است و داراى اسانس معطّرى مى*باشد و از چوب*و خرده چوب و خاک ارّه آن در طب سنتى استفاده مى*شود.

این درختچه بومى اندونزى است که به سایر مناطق از جمله هند نیز وارد شده و دربرخى مناطق نیز به منظور مصارف صنعتى چوب آن در نجارى کاشته مى*شود و ضمنادر بازار دارویى عرضه مى*شود.

ترکیبات شیمیایى*

از نظر ترکیبات شیمیایى از مغز چوب یا درون چوب آن اسانس روغنى فرّارى*گرفته مى*شود که مقدار آن در درختان مختلف متفاوت و از  ۶ - ١ / ۵  درصد مى*باشد.
بررسى دیگرى مقدار اسانس را  ٨ - ٠ / ٨  درصد نشان مى*دهد.

اسانس صندل سفید داراى  ٩۶ - ٨٩  درصد مادهء سانتالول* ١ است.اگر چوب*صندل که براى تعیین مقدار اسانس مورد مطالعه قرار مى*گیرد شامل تنها درون چوب*نبوده و سایر قسمتهاى چوب را نیز شامل باشد،مقدار چند درصد اسانس کم مى*شودو تا  ١  درصد ممکن است برسد
گزارش بررسى*هاى شیمیایى دیگرى ترکیبات صندل سفید را چنین نشان مى*دهد:

در چوب صندل سفید اسانس وجود دارد که مادهء عامل این اسانس( ٩٨ - ٩٠ )درصد سانتالول و بقیهء سانتالون* ٢ و سانتن* ٣ است*
خواص-کاربرد

در اندونزى از خاک ارّه چوب صندل سفید و از اسانس آن به عنوان دارو استفاده*مى*شود.در چین معمولا این چوب وارد مى*شود و در صنایع نجارى به کار مى*رود وزواید و خاک ارّه و خرده*هاى چوب در نجارى*ها جمع*آورى و به عنوان دارو دربازار عرضه مى*شود.شاخه صندل* A) گل*

در چین خرده چوبها را خرد کرده به صورت گرد در مى*آورند و این دارو براى*گرم کردن داخلى و کاهش درد به کار مى*رود.به علاوه براى قطع تهوع و استفراغ،کمردرد و ***که نافع است*[چونگ یائوچى*].این دارو بادشکن است و براى رفع*آشفتگى و تهوع و ناراحتى*هاى وبایى تجویز مى*شود[استوارت*].اسانس آن در عصرجدید در موارد سوزاک توصیه مى*شود[د-لانسان*].ولى به*طور کلى مصرف آن*خیلى کم شده است و بیشتر چوب آن مصرف مى*شود[استوارت*].خرده*چوب وخاک*ارّه چوب آن ساییده شده و با آب به شکل خمیر به صورت و پیشانى انداخته*مى*شود،بسیار خنک*کننده است و براى رفع سردردهایى که از گرما ایجاد شده باشدمفید مى*باشد[هین*].این خمیر براى رفع انواع ناراحتى*هاى پوست نیز روى پوست*انداخته مى*شود و مفید است*[برکیل*].مصرف داخلى جوشاندهء خرده چوب نیزمعمول است و مدّر و ضد تب است*[مى*نات*].از دم*کرده یا جوشاندهء آن در مصرف*داخلى براى بند آوردن اسهال و اسهال خونى استفاده مى*شود

در هند از خمیر خاک ارّه چوب که با آب تهیه مى*شود براى رفع سردرد و کاهش تب*روى پیشانى مى*اندازند و در موارد بیمارى*هاى پوستى براى کاهش حرارت و خارش*روى پوست و کاهش التهاب ضماد مصرف مى*شود.و امّا طبق نظر حکماى طب سنتى*صندل از نظر طبیعت خیلى سرد و خشک است و از نظر خواص معتقدند که صندل*سفید فرح*آور و مقوى معده و قابض مى*باشد و براى تحلیل ورمهاى گرم مفید است.

خوردن آن براى خفقان گرم و تبهاى تند صفراوى و ضعف قوهء حافظه و ذهن وضعف معده و کبد خصوصا در مورد گرم مزاجان مؤثر است.

مالیدن خمیر خرده*هاى چوب آن با گلاب و کمى کافور به پیشانى براى رفع*سردرد گرم نافع است و خوردن آن به تنهایى و یا با ادویه مناسب براى رفع خفقان ودرد معده ناشى از گرمى و مخلوط با آن عنب الثعلب و یا با آب حى العالم و یا با آب*برگ خرفه و امثال آن براى رفع نقرس گرم و ورمهاى گرم نافع است.صندل سفیدمضر نیروى جنسى است،به*طورى که آن را قطع مى*کند و مضرّ صدا مى*باشد و از این*نظر باید با عسل و نبات خورده شود و مقدار خوراک آن تا  ۵  گرم است.معمولا دربازار صندل زرد یا صندل لیمویى به شکل قطعات چوب بى*پوست که طول آنها  ١ -/ ۵ متر و قطر آنها حدود  ١٠  سانتیمتر است عرضه مى*شود و همچنین داراى الیاف است وسخت مى*باشد.رنگ آن زرد کمرنگ و بوى آن ترکیبى از بوى گل سرخ و مشک ولیمو و خیلى مطبوع است.طعم آن تلخ و سبک*تر از آب است.

صندل سفید با همان ابعاد عرضه مى*شود،ولى رنگ آن کم*رنگ و مایل به سفیداست.معمولا بیشتر صندل زرد مصرف مى*شود.اسانس صندل زرد سنگین*تر از آب*است و در  ٢٨٨  درجه سانتى*گراد جوش مى*آید و معمولا  ۴٠ - ١۵  قطرهء آن در در  ٣ گرم الکل حل کرده و سه قسمت نموده و براى رفع سوزاک در عرض روز  ٣ - ٢  بارمى*خورند.

نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۳:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۳

----------------------------------------------

سُعد (سعد کوفی)


بیخ یا به اصطلاح فنی غدۀ زیر زمینی گیاهی است که گونه های مختلف آن را به فارسی به طور کلی « جگن » می نامند. غدّه یا ریشۀ متورم آن را که در بعضی گونه ها معطر و خوشبو و در برخی گونه ها شیرین و خوردنی است و مصرف دارویی دارد در کتب طب سنتی با نامهای « سُعد» و « سُعد کوفی»،« صباح الخیر»، « مشک زمین » و « حب الزلم» و نوعی از آن نیز « سعد هندی» نامبرده می شود . در آذربایجان آن را « تپلاق» یا « توبولاق» و در تنکابن مازندران « استکور» می نامند. گیاه را به فرانسوی Souchet و غدّه معطر آن را Souchet odorant و Amande de terre گویند و به انگلیسی Sedge و Galingale و به یونانی Kypeiros که به معنای گیاه باتلاقی است می نامند و جنس گیاه که به لاتین Cyperus گفته می شود از ریشۀ یونانی آن گرفته شده است.

گیاهی است از خانوادۀ جگنها Cyperaceae که متجاوز از یکصد گونه دارد و نام علمی گونه هایی از آن عبارت است از :

1- Cyperus longus L. که گونه با غدّه های معطّر است این گونه که دارای ساقۀ زیرزمینی خزنده و ساقۀ هوایی سه گوش است ، بلندی آن 100-40 سانتی متر می شود در ایران در اطراف تهران ، در لرستان در بیشه و اشتران کوه و خرم آباد ، در شیراز و کازرون ، در بلوچستان دیده می شود در هند نیز انتشار دارد.

2- Cyperus escultus L. این سعد را که به عربی « حب الزلم» گویند، به فرانسوی Amande de terre , Souchet comestible نامیده می شود. گیاهی است علفی چند ساله ، بی کرک، بلندی ساقۀ آن 50-20 سانتی متر . در بعضی قسمتهای ساقۀ گیاه برجستگی های کوچک به شکل غدّه دیده می شود. ساقۀ آن سه گوشه و روی سطح آن خطوط ظریف طولی وجود دارد. سنبلکهای آن خرمایی رنگ مایل به زرد و برگها باریک و دراز است .این گونه در هند، ایران ، افریقا و امریکا انتشار دارد در ایران در اهواز و شیراز دیده می شود.

3- .Cyperus rotundus L. نام محلی آن در ایران « تاپاتی» است به فرانسوی Souchet rond و به انگلیسی Nutt grass گفته می شود.گیاهی است چند ساله به بلندی 40 – 20 سانتی متر. ساقۀ زیرزمینی آن در قسمتهای مختلف دارای تورمهای غده ای سیاه رنگ به شکل تخم مرغی دراز می باشد . ساقۀ آن سه گوشه است . برگها متعدد و کوچک به طول 6-2 میلی متر. و سنبلکها به رنگ قهوه ای مایل به قرمز است . این گیاه در ایران در کرج ، اطراف تهران و در شمال در مازندران ، در مشرق در خراسان ، در مناطق مرزی ایران و عراق و در نصیرآباد بلوچستان که با نام محلی « کاب» شناخته می شود و در شیراز دیده می شود.

گونه ای از این گیاه نیز در منازل به عنوان گلدان زینتی کاشته می شود که در تهران آن را « علف چتری » گویند ، زیرا برگهای آن مانند چتر است و هر چند برگ از یک نقطه خارج می شود . به انگلیسی این گونه را Umbrella grass و Umbrella flatsedge گویند نام علمی آن Cyper alternifolius می باشد.

گیاهی است چند ساله به بلندی 90-30 سانتی متر . برگهای آن باریک دراز و علفی به رنگ سبر تیره و هر چند برگ مانند چتر از یک نقطه خارج می شود ساقه گیاه سه گوشه است. در اواخر تابستان گلهای آن ظاهر می شود این گیاه بومی مناطق نیمه حارّه است و مرتباً باید آبیاری شود سرمای زمستان مناطق سرد را تحمل نمی کند و باید در داخل منزل یا گلخانه باشد.

سعد و به طور کلی انواع گونه های آن در نقاط بسیار مرطوب و باتلاقی مناطق گرم و معتدل دنیا می رویند و ریشه های گیاه باید همیشه در آب باشد به طوری که اغلب مردم جگنها را علفهای هرز باتلاقها می دانند. تکثیر این گیاه با کشت غده های آن در فروردین ماه و برداشت آن در ماههای آبان و آذر انجام میشود. غده های معطر آن که سعد کوفی گفته می شود در طب سنتی مصارف دارویی وسیعی دارد و در مورد کشت گونه های زینتی درگلدان ، قسمتی از بوتۀ گیاه را جدا کرده و با ریشه از بوتۀ اصلی جدا می کنند و مستقلاً می کارند.
ترکیبات شیمیایی

در سعد گونۀ C.rotundus یک اسانس مشخص شده که مقدار آن در حدود 5/0 درصد آن است و شامل پینن ، مقدار کمی سینئول ، سسکی ترپن، و یک الکل جدید به نام ایزوسی پرول می باشد . به علاوه دارای چربی است که شامل 7/2 درصد یک مادۀ مومی خنثی ، گلیسرول ، لینولنیک اسید ، لینولئیک اسید، اولئیک اسید ، میر یستیک اسید ، و استئاریک اسید می باشد. یک آلکالوئید ناپایدار نیز در سعد وجود دارد [ G.I.M.P] .اسانس روغنی فرّار قسمت متورم زیرزمینی سعد گونۀ یاد شده خاصیت آنتی بیوتیک دارد و از رشد مایکروکوکوس پیروژنس واریته اورئوس جلوگیری می کند [S.G.I.M.P].

در گزارش دیگری آمده است که قسمت زیرزمینی متورم سعد گونه C.rotundus دارای اسانس روغنی فرّار ، نوعی پروتئید [ ایچی مورا]، نشاسته، قند و مواد رزینی و یک آلکالوئید استافیلوکوکوس اورئوس جلوگیری می نماید.

در گونۀ C.esculentus غده های متورم قسمت زیرزمینی گیاه دارای در حدود 28- 20 درصد روغن با طعم و بوی مطبوع است و به علت چربی زیادی که در غده های آن وجود دارد ، آردی که از آن تهیه می شود مادۀ غذایی بسیار پرانرژی می باشد.

سعد که از ریشۀ گیاهان یاد شده بخصوص نوع معطر آن از ریشه گیاه C.longus به دست می آید غده ای است به شکل و اندازۀ بادام یا زیتون و یا کمی بزرگتر ، پوست آن سیاه و داخل آن سفید و معطر است . نوعی از آنکه در بازار سعد هندی گفته می شود مغز آن سفید نیست و کوچکتر از نوع سعد کوفی است و شبیه زنجبیل می باشد و اگر جویده شود زعفرانی رنگ می شود. خاصیت نوع هندی آن این است که اگر به پوست بدن مالیده شود ، موهای آن قسمت می ریزد در ایران بهترین سعد را از نظر دارویی از ریشۀ جگنهایی که در فارس در کنار رودخانه ها می روید ، به دست می آورند ، مغز آن بسیار سفید و معطر است .

در هند قسمت زیرین متورم گونه خوراکی C.esculentus محرک و افزایش دهندۀ نیروی جنسی است و سعد معطر حاصله از گونۀ C.longus دارای طعم کمی تلخ و معطر است و دراسپانیا به عنوان محرک و مقوی معده و قاعده آور خورده می شود و سعد به دست آمده از ریشۀ گونه C.rotundus مدّر و قاعده آور و معرّق و ضد کرم شکم و محرک است و برای اختلالات معده و تحریکات روده ای تجویز می شود . در چین ، ژاپن ، کره و تایوان سعد حاصله از گیاه C.rotundus ، به عنوان قاعده آور ، مسکن ، آرام بخش ، ضد اسپاسم [ ایچی مورا و کاریونه و کیمورا] و بند آورندۀ خونریزی [ کاریونه و کیمورا] . تجویز میشود.

این سعد برای معالجۀ انواع و اقسام ناراحتی های رحمی شامل بند آمدن بی موقع عادت ماهیانه و عادت ماهیانه با خونریزی خیلی شدید و همچنین برای رفع ناراحتی های زایمان مصرف می شود.ضمناً سعد تونیک ، مقوی معده [روا] و نرم کنندۀ سینه [ چونگ] است و برای سوء هاضمه ، نفخ ، بزرگ شدن معده [ چونگ یائوچی و گزیانگفو] ، تهوع، دیسانتری [ هاو] ، درد شکم ، سرماخوردگی ، سرفه [هو] و سردرد مفید است [ ایشی دویا]. در چین علاوه بر موارد فوق سعد را در جوشانده های مختلف به عنوان مدّر و برای معالجۀ ناراحتی های کبد ، زردی و تب بر در مالاریا مصرف می کنند و آن را برای رفع میگرن و سرگیجه نیز بسیار سودمند می دانند و بالاخره داروی موثری برای معالجۀ روماتیسم است[ می نات].از سعد مخلوط با داروهای موثری برای معالجۀ صرع، ***که و رفع ترشحات سوزاکی مهبل استفاده می شود زیرا برای تصفیۀ خون نیز مفید است .

در شبه جزیرۀ مالایا غده های سعد ازچین وارد می شود و از دود آن که داخل بینی دمیده می شود برای رفع درد بینی استفاده می شود [برکیل]. به عنوان مدّر بسیار قوی مصرف می شود. جوشاندۀ سادۀ آن ضدکرم شکم و قاعده آور است . در جاوه برای قطع اسهال مصرف می شود در فیلیپین جوشاندۀ ریشۀ آن را برای اسهال خونی می خورند و در استعمال خارجی روی صورت می ریزند، برای رفع درد دندان مفید است . سعدخشک و یا جوشاندۀ آن را برای رفع درد معده می خورند.

و امّا سعد کوفی از نظر طبیعت طبق رأی حکمای طب سنتی خشک و نسبتاً گرم است و از نظر خواص معتقدند که خوردن آن مدّر است یعنی ترشح ادرار را زیاد می کند و قاعده آور است . دهانۀ عروق را باز کرده و عفونتها را خارج می سازد. جهت کاهش سردردهای سرد ، بدبویی بینی ، روشن کردن و جلای رنگ رخسار ، برای خفقان ، یرقان ، زخمهای معده ، تقویت معده ، هاضمه ، اعصاب، افزایش نیروی جنسی و اشتهای به غذا مفید است . سعد را با آب بسایید و در ظرف سفالی بر آتش بگذارند تا آب آن جذب شود ، و هر روز ناشتا قدری از آن را بخورند ، برای تقویت معده ، رفع سوزش دهانۀ معده که در اثر بدهضمی غذا ایجاد شده باشد و همچنین برای رفع بدبویی دهان که منشاء آن بدی هضم معدی باشد ، مفید است .

اگر از جوشاندۀ آن به صورت قطره در گوش چکانیده شود برای رفع سنگینی شنوایی مفید است . اگر دندانها و لثه ها را با گرد آن بشویند و مالش دهند برای خوشبویی دهان و تقویت دندانها و لثه ها و سفت کردن لثه ها مفید می باشد . اگر گرد آن را داخل صابون کنند صابون بسیار معطر و خوشبو میشود.پاشیدن گرد سعد روی زخمهای کهنه برای رویانیدن گوشت مفید است . اگر 30 گرم سعد را در 450 گرم سرکه رقیق جوشانیده باشند خوردن آن به تدریج ظرف 4-3 روز که هر بار 30 گرم خورده شود برای دفع اقسام کرم معده کرم کدو مفید و موثر است . اسراف در خوردن و یا خوردن آن به طور مداوم مضّر است و موجب ایجاد اختلال درخون می شود.

البته طبیبعی است تأثیر کامل این دارو بستگی به فراهم بودن سایر شرایط و نبودن مانع از تأثیر آنها دارد.
------------------------------------------
نیرک با نام علمی Malva sylvestris در عربی خبازی نامیده می شود. گیاهی است علفی، به ارتفاع تا 60 سانتی متر و پایا. به صورت خودرو، در بسیاری از نقاط می روید و برای استفاده نیز کشت می گردد.

قسمت مورد استفاده ی پنیرک برگ و گل می باشند. البته در اکثر نواحی، گل پنیرک مورد استفاده قرا می گردد. این گیاه در ایران رویش ندارد و گونه ی نزدیک به آن به نام M.neglecta مورد استفاده قرار می گیرد. گونه ی موجود در ایران، به بلندی گونه ی اول نیست و به حالت تقریبا خوابیده است و حداکثر تا 40 سانتی متر مرتفع می شود. برگ ها دارای حالت دایره ای و دندانه دار و گل ها، بنفش رنگ و کوچک هستند.

قسمت مورد استفاده ی پنیرک در ایران، گل های بنفش رنگ خشک شده ی آن می باشد. محل رویش گیاه در ایران نواحی البرز، اطراف تهران، شمال ایران، آذربایجان، آستارا، اصفهان، نواحی مرکزی ایران، خراسان، دامغان، سمنان، جنوب ایران، کرمان، بلوچستان و سایر نقاط می باشند.

الف: گل پنیرک

ترکیبات مهمگل های پنیرک بیش از 10 درصد موسیلاژ دارند. این موسیلاژ در اثر هیدرولیز، تبدیل به گالاکتوز، آرابینوز، گلوکز، رامنوز و اسید گالاکتورونیک می شود. هم چنین گل های پنیرک حاوی مقدار کمی تانن و حدود یک دهم درصد لوکوآنتوسیانین ها و 7 درصد آنتوسیانین ها می باشد(نسبت به وزن خشک گل).

اثرات مهم

دم کرده ی گل ها به خاطر داشتن موسیلاژ، یکی از داروهای خوب ضد سرفه است. هم چنین به عنوان ضد نزله(زکام) و تورم دهان و گلو مصرف می شود. از سویی چون دارای خاصیت قابض ضعیف است، تا حدی به عنوان ضداسهال عمل می کند.

در طب عوام از خوراکی آن، به منظور مشکلات مثانه و به صورت ضماد موضعی در التیام زخم ها استفاده می شود. از رنگ آن(آنتوسیانین های آن)، برای مواد غذایی استفاده می شود.


طریقه و مقدار مصرف

تهیه چای: بر روی 2 گرم از گل ها، یک لیوان آب سرد ریخته و حداکثر 5 دقیقه می جوشانیم. هم چنین می توان بر روی همین مقدار گل، یک لیوان آب در حال جوشیدن ریخته و پس از 15 دقیقه، صاف نموده و میل کنیم.

نکات قابل توجه

1- اثرات گل پنیرک، عمدتا مربوط به موسیلاژ و آنتوسیانین آن است که یکی از مهم ترین داروهای ضد سرفه و مفید برای رفع گرفتگی صدا است.

2- بهتر است پس از صاف کردن دم کرده، گل را کمی فشار داد تا تمام موسیلاژ استخراج شده و تفاله را دور بریزیم.

3- هنگام تهیه ی فرآورده، نباید بیش از 5 دقیقه آن را بجوشانیم، چون باعث هیدرولیز موسیلاژ و کم اثر شدن محصول می شود.

4- در منابع جدید مصرف گیاه را برای درمان کم خونی، مفید گزارش نموده اند.

مهمترین اثرات گزارش شده گل پنیرک:

ضد درد، ضد التهاب، ضد عفونی کننده، قابض، ملین، ادرار آور، خلط آور و مقوی رحم.

ب: برگ پنیرک

ترکیبات مهمبرگ حاوی حدود 8 درصد موسیلاژ می باشد که پس از هیدرولیز، تولید قندهای آرابینوز، گلوکز، رامنوز، گالاکتوز و اسید گالاکتورونیک اسید می کند. هم چنین حاوی مقدار تانن و فلاونوئید است.

طریقه و مقدار مصرف

بر روی 5 گرم برگ، یک لیوان آب سرد ریخته مدت حدود 5 دقیقه می جوشانیم و یا بر روی همین مقدار برگ، یک لیوان آب در حال جوشیدن می ریزیم و بهتر است درب آن را بپوشانیم؛ آن گاه پس از 15 دقیقه صاف می کنیم. البته بهتر است محلول های سرد آن را، قبل از مصرف، کمی گرم کنیم. در صورتی که با هر بار مصرف، یک قاشق عسل به آن بیفزاییم، اثر آن قوی تر می شود. این میزان مصرف را می توان روزی سه تا چهار بار تکرار کرد.

اثرات مهم

اثرات مهم برگ پنیرک مشابه با گل های آن است؛ به ویژه جهت درمان تورم قسمت های بالای راه های تنفسی و گلو، تورم های روده ای – معدی، مناسب است.

داروهای گیاهی

برگ پنیرک به عنوان یکی از گیاهان مؤثر در عوارض سرماخوردگی به ویژه سرفه، در تعداد زیادی از فرمولاسیون های سرماخوردگی، مخلوط با گیاهان دیگر وجود دارد.
عوارض جانبی

تاکنون عوارضی از مصرف گل و یا برگ پنیرک گزارش نشده است.

نکات قابل توجه

1- گیاه پنیرک موجود در ایران(Malva neglecta)، از نظر خواص دارویی مشابه با پنیرک موجود در نقاط دیگر دنیا است. این دو گونه گیاه از یک جنسی هستند که شرح آن داده شده است.

2- خواص گل و برگ پنیرک، نزدیک به هم است؛ ولی اثرات گل به دلیل داشتن آنتوسیانین و لکوآنتوسیانین ها، کامل ترمی باشد.

3- برای استفاده از خواص کامل پنیرک، می توان مخلوطی از گل و برگ آن را مورد استفاده قرار داد.

4- چون اثرات پنیرک با گل ختمی هم جهت است، می توان از مخلوط گل پنیرک و گل ختمی جهت تهیه ی موسیلاژ مربوطه، به ویژه در سرماخوردگی، تسکین سرفه به عنوان خلط آور و رفع گرفتگی صدا استفاده کرد.

5- برای جمع آوری گل ها، بهتر است در زمان باز شدن گل ها که اکثرا در تابستان است، این کار صورت گیرد، جمع آوری برگ ها در فصل بهار باید صورت گیرد.

6- در بازار ایران، فقط گل پنیرک به صورت خشک شده(بنفش رنگ) وجود دارد که می توان طبق روش ذکر شده، از آن استفاده کرد.
پنیرک در طب سنتی

از نظر طب سنتی گیاه پنیرک را معتدل می *دانند، اخلاط غلیظ را رقیق و اخلاط خیلی رقیق را معتدل می* کند. ساییدگی برگ آن برای شکستگی اعضاء مفید است، ترکیب آن با روغن زیتون برای سوختگی و عقرب *گزیدگی مفید است، دم کرده ی ساقه و برگ آن با شکر، گرفتگی صدا را برطرف می* سازد.

در درمان التهاب *های تنفسی و جوش *های پوستی کاربرد دارد، دارای ویتامین Aو B و Cاست و در درمان بیماری *های کلیه و مثانه بسیار مؤثر است، ضدسرفه و مرهم سینه است.

برگ و ریشه پنیرک اگر به شکل ضماد درآید و روی دمل و یا کورک قرار گیرد باعث می *شود تا بسیار سریع سر باز کنند.

جوشانده ی آن برای عفونت *های مثانه، اسهال خونی و سرفه* های شدید موثر و مفید است، دم کرده ی آن برای کسانی که دچار یبوست و دارای معده و روده* های تنبلی هستند، توصیه می *شود.

در درمان برونشیت و استفراغ نیز استفاده می* شود، به صورت غرغره در رفع تحریکات مخاط دهان و درد گلو اثر مفیدی دارد و همچنین برای رفع سوزش مجرای ادرار مفید است.

برای رفع جوش*های صورت نیز می *توان از پنیرک استفاده کرد ضمن این که درد و ناراحتی* های محل جوش را تسکین می *دهد و به صورت کمپرس یا لوسیون در درمان سوختگی* ها موثر است.

برگ پنیرک به عنوان یکی از گیاهان مؤثر در عوارض سرماخوردگی به ویژه

سرفه، در تعداد زیادی از فرمولاسیون های سرماخوردگی، مخلوط با گیاهان

دیگر وجود دارد

در هندوستان از گیاه پنیرک به عنوان داروی لعابدار نرم* کننده و خنک* کننده استفاده می* شود، 300 گرم برگ خشک پنیرک را در یک لیتر آب می* جوشانند و به عنوان مسکن می* خورند.

استعمال جوشانده آن به صورت کمپرس گرم و حمام، در رفع ناراحتی* های بواسیر، بعضی تومورها، ورم پلک چشم و غیره بین مردم معمول است.

از جوشاندن گل و برگ آن در نیم لیتر آب، محلولی به دست می *آید که اثر نرم* کننده در پوست بدن دارد و به صورت لوسیون مالیدن بر روی پوست، آرامش و نرمی خاصی به افرادی که دارای پوست حساس و لطیف هستند می *بخشد.

برای تسکین ناراحتی*های ناشی از تابش گرمای خورشید و آفتاب *زدگی، جوشانده 500 گرم گل یا ریشه گیاه را در یک لیتر آب تهیه کرده و پس از صاف کردن به ملایمت در محل سوختگی می *مالند.

برای رفع سردردهای یک طرفه شدید، دل پیچه، ورم لوزه*ها، درد گلو و آنژین اثر مفید دارد.
----------------------------------


واص وفوایدقره گیله ،قرمزی گیله یاهمان یمیشان (زالزالک)میوه و برگهای قره گیله در تهیه داروهای گیاهی کاربرد دارند. میوه آن حاوی ترکیباتی به نام "آنتی سیانوسید" است که گفته میشود رگهای خونی را تقویت می کند، جریان خون را بهبود می بخشد و می توان از آن در درمان اختلالات چشمی نظیر رتینوپاتی دیابتی، آب مروارید و آب سیاه و اختلالات گردش خون در بدن نظیر رگهای واریس و بواسیر استفاده کرد. این ترکیبات همچنین شبکیه را (بخشی از چشم که دید در شب را تقویت و به چشم کمک می کند تا با تغییرات نور سازگاری پیدا کند)، تقویت می کنند. خلبانان بریتانیایی در طول جنگ جهانی دوم قبل از عزیمت به عملیات بمباران شبانه قره گیله مصرف می کردند چون در اثر مصرف آن قدرت بینایی آنها تقویت می شد.

برگهای قره گیله، برای کنترل میزان قند خون در افراد دیابتی مورد استفاده قرار گرفته است، لیکن هیچگونه اسناد و مدارک مستندی دال بر موفقیت این نوع درمان وجود ندارد. هر چند مصرف قره گیله در هر میزان بی خطر است، اما اگر برگهای این گیاه در مقادیر بالا و به مدت طولانی مصرف شود سمی است. به همین دلیل، مصرف کم و محدود آن توصیه می گردد.

قره گیله خشک در طول سالیان متمادی برای درمان اسهال مورد مصرف بوده است. این گیاه حاوی میزان بالای "تانین" است، که به کنترل و کاهش التهاب روده ای (که سبب اسهال میشود) کمک می کند.

عصاره قره گیله، نیزمی تواند معده را در مقابل عارضه اولسر حفاظت کند. این ماده تولید مو***** معده را، که در مقابل اسیدهای هاضمه مقاومت می کند، تحریک می کند. چون این ماده عضلات را شل می کند، در تسکین درد ناشی از انقباضهای پریود می تواند مؤثر واقع شود.

معرفی گیاه

قره گیله گیاهی است که طول آن به 16 اینچ می رسد، این گیاه دارای برگهای بیضوی و نوک تیز با گلهای صورتی و سفید ریز است، که در خلال ماههای آوریل و ژوئن غنچه باز می کنند. در اواخر تابستان، دانه های سیاه ارغوانی آن برای چیده شدن آماده میشوند. این گیاه در زمرة گیاهان خانگی از تیره سیاه گیله است و میوه آن بیشتر مزه و ظاهر سیاه گیله آمریکایی را دارد. میوه آنرا می توان هم به صورت تازه و هم خشک شده مصرف کرد یا در تهیه انواع مرباها و دسرها بکار برد.

ترکیبات گیاه

مهمترین ترکیبات موجود در میوه و عصارة *قره گیله ترکیبات گلوکزی به نام "آنتی سیانوسیدها" است. این ترکیبات به تشکیل مویرگهای قویتر کمک می کند، گردش خون به تمامی نقاط را بهبود می بخشد و کاهش چسبندگی پلاکت خون را سبب میشود و از انعقاد خون جبوگیری می کند. این عناصر رنگدانه ای که قدرت بینایی در شب را تقویت و به چشم در سازگاری با تصورات نور سازگاری پیدا کند، کمک می کنند. برگهای قره گیله از نظر "کرومیوم" غنی هستند، و احتمالاً بدین خاطر است که می توانند در کنترل قند خون در افراد مبتلا به دیابت مؤثر واقع شوند. قره گیله خشک شده حاوی مقدار زیادی "تانیس و پکتین" است که این مواد با اثر قابض خود التهاب ایجاد کننده اسهال را کنترل می کند.

اشکال موجود

قره گیله، را می توان به صورت تازه یا خشک شده مصرف کرد. می توان از قره گیله تازه یا خشک شده یا از برگهای آن چای تهیه کرد. عصاره آن به صورت کپسولهای پودری عرضه میشود و باید دارای محتوای 25 درصد عناصر آنتی سیانوسید استاندارد شده باشد.

نحوه مصرف

قره گیله حاوی ترکیبات و عناصری است که سیستم گردش خون را تقویت می کند. لذا می توانید از آن به عنوان یک درمان پیشگیرانه، در صورتی که از نظر سابقه خانوادگی دارای مشکلات و اختلالات گردش خون نظیر واریس، بواسیر یا آرترواسکلروز هستید، استفاده کنید. قره گیله همچنین به سلامتی بینایی نیز کمک می کند و می توان آنرا برای پیشگیری از بروز اختلالات چشمی ناشی از پیری یا بیماری دیابت مانند آب مروارید، آب سیاه، دژنراسیون ماکولا یا رتینوپاتی دیابتی مصرف کرد. قره گیله در درمان اسهال نیز مؤثر است اما اگر این عارضه بیشتر از سه یا چهار روز طول بکشد، باید با پزشک خود مشورت کنید.

برای درمان اختلالات چشم و گردش خون: عصاره استاندارد قره گیله (حاوی 25 درصد آنتی سیانوسید) به صورت کپسول و میزان مصرفی آن معادل 480 میلی گرم در روز در دو یا سه نوبت است و پس از بهبودی، باید مصرف آن روزانه 240 میلی گرم ادامه یابد. هدف از تداوم مصرف آن پیشگیری از بیماری است.

برای درمان گرفتگیهای قاعدگی و پیشگیری از زخم: 20 الی 40 میلی گرم عصاره آن روزانه سه بار، 2 الی 4 ملی لیتر تنتور (1/5) روزانه سه بار یا روزانه نصف لیوان قره گیله تازه را مصرف کنید.

برای درمان اسهال: 5 تا 10 قره گیله خشک کوبده شده را در آب سرد حل کنید و به مدت 10 دقیقه بجوشانید و سپس از صافی عبور دهید و مصرف کنید.

برای درمان دیابت: یک لیوان آب جوش را روی بیش از 1 گرم (تقریباً 1/2 1 قاشق چایخوری) برگ قره گیله بریزید و پس از 10 الی 15 دقیقه آنرا از صافی عبور دهید. مصرف طولانی مدت باید حتماً زیر نظر پزشک معالج باشد.
نکات احتیاطی
برگ آن اگر صحیح مصرف شود خطری ندارد، اما نباید میزان مصرف آن در مدت طولانی بالا باشد چون احتمال مسمومیت وجود دارد.
تداخل های احتمالی
شناخته شده نیست.
.دم کرده ی برگ های زالزالک و مصرف انها به مدت طولانی،برای تشنج،تقویت کننده ی قلب و کم کردن فشار خون موثر است.

2.زالزالک برای تصلب شرائین و بی خوابی های زمان یائسگی مفید است.

3.زالزالک برای اختلالات عصبی مانند اضطراب و نگرانی،بی خوابی،سرگیجه نیز جهت احساس صدا در گوش نافع است.

4.دم کرده یگل و برگ زالزالک برای رفع چاقی مفید است.

5.میوه یزالزالک اثر قابض کننده دارد و جهت رفع اسهال مفید است.

6.غرغره کردن جوشانده ی زالزالک برای رفع آنژین مفید است....

٧.پوست درخت زالزالک اثری تب بر دارد.

8.زالزالک مرحمی برای سینه و التهاب معده و صفراست.

9.میوه ینارس زالزالک درمان کننده یاسهال است.

10.زالزالک برای کسانی که به ورم روده یبزرگ مبتلا شده اند مفید است.

11.گل زالزالک برای تشنج مفید بوده و حرکات نامنظم قلب را تنظیم میکند.

12.شربت زالزالک با شکر برای سر درد های شدید مفید است.

13.زالزالک از حالت تهوع و خون ریزی معده جلوگیری میکند.

14.زالزالک تقویت کننده یمعده است و اشتها را باز میکند.

15.هسته ی زالزالک سمی بوده و خوردن ان خطرناک است.
-------------------------------------

لیک ( زالزالک وحشی )

معمولاً «ولیک ( زالزالک وحشی )» د*ر مناطق جنگلی ایران به خصوص در شمال به وفور وجود دارد ، و بسته به رنگ میوه «سرخ ولیک» و «سیاه ولیک» نامید*ه می*شود*. ولی نام محلی آن د*ر هر یک از مناطق کشور متفاوت است از جمله د*ر لاهیجان «کُمار»، د*ر رامسر و شهسوار «کِجیل»، د*ر د*یلمان و رود*سر «مارِخْ»، د*ر گرگان و بعضی نقاط بختیاری «ولک، بلک و ولیک»، د*ر شهسوار «کُتْ کُتی»، د*ر اطراف تهران و همد*ان و اصفهان «گوچ»، د*ر خلخال و آذربایجان «گیچ ـ یِمیشان»، د*ر باختران و همد*ان و پشتکوه «گِویچ»، د*ر سرد*شت «گیویژ، گوژ و گویشک»، د*ر فارس «کیالک» و د*ر ارسباران «آت*گُتی» نامید*ه می*شود*.

به گونه*هایی که د*ارای میوة سیاه هستند*، د*ر آستارا و گرگان رود* «قره گیله»، د*ر شفارود* «سیاه*لله» د*ر اطراف رشت «سیاه کوتی و سیاه کوتیل»، د*ر طالش «مون*برو»، د*ر شهسوار «سیاه کوت کوتی»، د*ر د*رة کتول «سیاه ولیک»، د*ر نواحی ترک زبان منجیل، رامیان، قزوین و خراسان «یمیشان» گفته می*شود*. به گونه*هایی که د*ارای میوة سرخ رنگ هستند*، د*ر نور «شال*ولیک»، د*ر کتول «سرخ ولیک»، د*ر گرگان رود* «کمبر»، د*ر شفارود* «سرالالا»، د*ر اطراف رشت «سگ*کامپوره»، د*ر شهسوار «ولیک» و د*ر سرد*شت «گوژسوره» گفته می*شود*.

ولیک ( زالزالک وحشی ) د*ر کتاب*های طب سنتی «خفچه» و «زعرورالاد*ویه» و د*ر بعضی کتاب*ها هم «تفاح*بری» نام برد*ه شد*ه است. به انگلیسی Maytree، Thornapple tree ، White thorn و Haw thorn گفته می*شود*. د*رختچه*ای است از خانواد*ة Rosaceae از جنس Crataegus.

ترکیبات شیمیایی :

از نظر ترکیبات شیمیایی طبق گزارش علمی که د*ر (G.I.M.P) آمد*ه است د*ر گونة Crataegus Oxyacantha مواد* زیر مشخص شد*ه است: اکسالیک اسید* و د*ر ساقه*ها و جست*های جوان و سبز ولیک ( زالزالک وحشی ) HCN گلوکوزید* و ماد*ة عامل تلخ به نام کراتگین که مشابه اسکولین است. عصارة شاخه*های جوان ولیک ( زالزالک وحشی )، عمل فلج*کنند*ه روی مرکز تنفسی د*ارد* و د*ر مورد* قلب پستاند*اران اثر سمی د*ارد*. میوة تازة ولیک ( زالزالک وحشی )، د*ارای سیتریک اسید* و تارتاریک اسید* و کراتگوس اسید*، پکتین، روغن چرب، قند*های گلوکوز و فروکتوز است.

د*ر هستة آن، ماد*ة آمیگد*الین و امولسین وجود* د*ارد*. د*ر گل*های آن د*ر حد*ود* 157/0 د*رصد* اسانس و همچنین تری*متیل آمین، کوئرسیترین و کوئرسیتین یافت می*شود*.
د*ر گزارش د*یگری آمد*ه است که ماد*ة عامل ولیک ( زالزالک وحشی ) د*ر گونة C.oxyacantha ماد*ة کراتگوس لاکتون است که مفتح قلبی است؛ یعنی موجب باز شد*ن و گشاد* شد*ن رگ*های کورونر قلب می*شود*. بنابراین د*اروی قلبی است. د*ر برگ*های آن بیشتر از میوة آن ماد*ة فلاونوئید* مشخص شد*ه است.

خواص ـ کاربرد* :

د*ر چین، عصاره*ای از گرد* ریشة خشک شد*ة گونة C. monogynus تهیه می*کنند* که د*ارای خاصیت مفتح و بازکنند*ة شریان*های قلب است.

د*ر کره، گونة C.Pinnatifidus میوه ولیک ( زالزالک وحشی ) برای رفع ناراحتی*های گوارشی و اسهال به کار می*رود*.

د*ر چین مرد*م معمولاً ولیک ( زالزالک وحشی ) را د*ر سطح گسترد*ه*ای به عنوان میوه می*خورند*، بنابراین نمی*تواند* اثر فیزیولوژیکی شد*ید* نامناسبی برای سیستم بد*ن د*اشته باشد*.

به طور کلی خواص میوة ولیک ( زالزالک وحشی ) را ضد* کمی ویتامین C، ملین، مقوی معد*ه، مفتح و بازکنند*ة گرفتگی*ها و محرک می*د*انند*. زغال میوة ولیک ( زالزالک وحشی ) (میوه را می*سوزانند* که زغال شود*) یک زغال گیاهی بسیار مفید* است و برای معالجة سوءهاضمه و به خصوص برای بند* آورد*ن اسهال خیلی نافع است.

د*ر هند*وستان عصارة آبی میوة ولیک ( زالزالک وحشی ) را به عنوان مقوی برای تقویت قلب می*خورند* و برای معالجة بیماری*های ارگانیک و فونکشنال قلب نظیر د*یس پنوئا (تنگی نفس که ناشی از ضایعات قلبی باشد*) و هایپرتروفی (بزرگ شد*ن قلب)و ضعف قلب تجویز می*شود*.

حکمای طب سنتی ایران، ولیک ( زالزالک وحشی ) را از نظر طبیعت سرد* و خشک می*د*انند* و از پوست د*رخت به عنوان تب*بر استفاد*ه می*کنند*. به طور کلی، د*م کرد*ة گل*های ولیک ( زالزالک وحشی ) و یا گرد* گل خشک شد*ة آن به مقد*ار پنج تا هشت گرم د*ر روز برای ضعف قلب، آنژین، ورم آئورت، اختلالات عصبی از جمله نگرانی، بی*خوابی، سرگیجه، احساس صد*ا د*ر گوش و نظایر آن مفید* است.

د*ر فرانسه یک قاشق سوپ*خوری گل ولیک ( زالزالک وحشی ) را د*ر یک فنجان آب جوش د*م می*کنند*، و تا سه فنجان از آن را د*ر روز به عنوان ضد* اسپاسم، رفع*کنند*ة بی*خوابی و ناراحتی*های د*وران یائسگی می*خورند*
---------------------------------

چه چیزهایی نخوریم؟! »
این مواد غذایی را نباید بخورید: ترشی، غذاهای سرخ شده در روغن، چای پر رنگ، آب سرد، آب داغ، بستنی، تخمه، آجیل، چیپس و پفک، سرکه، مواد غذایی که بسیار شیرین یا شور هستند. همچنین استعمال عطریات بیش از اندازه معمول بر روی حنجره شما تاثیر خواهد گذاشت.
خوردن چیزهای داغ به اندازه ای که حلق را بسوزاند و پائین برود بسیار برای حنجره ضرر دارد. همچنین خوردن بیش از اندازه چیزهای سرد به طوری که گلو به درد بیاید برای حنجره مضر است. این دو عامل باعث از بین رفتن ملاحت صدای شما می شوند.
« چه چیزهایی بخوریم ؟! »
مواد غذایی که در اینجا از آنها نام برده می شود هم برای تقویت حنجره است و هم برای محافظت از آن. پس این غذاها را بخورید: غذاهای کم چربی و آبکی مانند آش، گوشت آب پز، باقالی پلو، آبگوشت بدون چربی، شیر گرم، دانه صنوبر، مویز، انجیر، شنبلیله، بزرکتان، خرما، ریشه شیرین بیان، بادام (به ویژه بادام تلخ)، نیشکر، سپستان، تخم خیار چنبر، تخم کدو حلوایی، نشاسته، کتیرا ، گلاب قند، ترکیب زرده ی تخم مرغ و شیر و یا زرده ی تخم مرغ و عسل.
این موادی که خدمت شما توصیه می شود برای تقویت حنجره است: 3 قاشق غذاخوری عسل را در یک لیوان آب ریخته و آن را کاملا به هم بزنید تا اثری از عسل در آن باقی نماند. سپس آن را میل بفرمائید.(عسل آب)
ماده ای به نام صمغ عربی را تهیه کرده و هر شب مقداری از آن را در دهان بگذارید و مانند آدامس از آن استفاده کنید.
در مواقعی که احساس می کنید صدای شما گرفته است این مواد را بخورید: ژله نشاسته، زرده تخم مرغ، تخم مرغ آب پز عسلی، آب شلغم، انجیر خشکی که در شیر جوشیده ریخته شده باشد، مقداری آرد و دارچین را در آب ریخته به هم بزنید و بخورید.
همچنین اگر می خواهید معجزه ای در حنجره تان اتفاق بیافتد حتما این کار زیر را انجام دهید. یک پیاز سالم را شسته و دور تا دور آن را کاملا با یک ورق آلومینیومی بپوشانید و در مایکروفر یا داخل آتش یا درون قابلمه ای قرار دهید. و بعد از سرد شدن میل بفرمایید. اگر در هر هفته یک بار این کار را انجام دهید به طور شک همیشه صدایی صاف، زلال و بدون خش خواهید داشت!
خوردن موادی که ویتامین ث (C) دارند بسیار توصیه می شود. از جمله مواد غذایی که ویتامین ث فراوانی دارند می توان به پرتقال، کیوی، سیب، لیمو ترش، سبزیجات، سیب زمینی و ... اشاره کرد.
هنگامی که آب می نوشید بهتر است چندین قطره آب لیموی تازه در آن بریزید و بعد میل بفرمائید.
مسواک زدن یکی از اصول اساسی برای محافظت از حنجره است. رعایت بهداشت دهان و دندان را بنمایید. و در صورت رعایت نکردن ارتفاع صدای شما یا همان تون صدای شما به مقدار قابل توجهی پائین خواهد آمد.
بعد از بیدار شدن از خواب قبل از خوردن چیزی مقداری آب نمک را در حلق غرغره نمایید.

برای بم شدن(زبر شدن) صدا چکار کنیم؟

مدتی از خواندن با صدای بلند دوری جویید. انجیر تر یا خشک، مویز به ویژه مویزی که در روغن بادام خیس شده باشد بخورید.
اگر زبری از بریده شدن زبان کوچک باشد باید آب انگور را با عسل بجوشانید تا کف کند سپس کف آن را گرفته و با آب گرم قاطی کنید و ابتدا غرغره سپس تناول نمایید.

و سه نکته پایانی :
در حال سرماخوردگی به هیچ وجه نخوانید. و تا زمانی که سرماخوردگی در سینه وجود دارد در صورت آواز اصلا اوج نگیرید.
سعی کنید همیشه حنجره تان را مرطوب نگه دارید.
خوردن آبلیمو، ترشی و سرکه در حال گرسنگی صافی صدا را از بین می برد. اما اگر در بین غذا خورده شود چه بسا باعث تقویت صدا هم بشود.

مواد غذایی را نباید بخورید: ترشی، غذاهای سرخ شده در روغن، چای پر رنگ، آب سرد، آب داغ، بستنی، تخمه، آجیل، چیپس و پفک، سرکه، مواد غذایی که بسیار شیرین یا شور هستند. همچنین استعمال عطریات بیش از اندازه معمول بر روی حنجره شما تاثیر خواهد گذاشت.
خوردن چیزهای داغ به اندازه ای که حلق را بسوزاند و پائین برود بسیار برای حنجره ضرر دارد. همچنین خوردن بیش از اندازه چیزهای سرد به طوری که گلو به درد بیاید برای حنجره مضر است.
« چه چیزهایی بخوریم ؟! »

مواد غذایی که در اینجا از آنها نام برده می شود هم برای تقویت حنجره است و هم برای محافظت از آن. پس این غذاها را بخورید: غذاهای کم چربی و آبکی مانند آش، گوشت آب پز، باقالی پلو، آبگوشت بدون چربی، شیر گرم، دانه صنوبر، مویز، انجیر، شنبلیله، بزرکتان، خرما، ریشه شیرین بیان، بادام (به ویژه بادام تلخ)، نیشکر، سپستان، تخم خیار چنبر، تخم کدو حلوایی، نشاسته، کتیرا ، گلاب قند، ترکیب زرده ی تخم مرغ و شیر و یا زرده ی تخم مرغ و عسل.

این موادی که خدمت شما توصیه می شود برای تقویت حنجره است: 3 قاشق غذاخوری عسل را در یک لیوان آب ریخته و آن را کاملا به هم بزنید تا اثری از عسل در آن باقی نماند. سپس آن را میل بفرمائید (ماء العسل)
ماده ای به نام صمغ عربی را تهیه کرده و هر شب مقداری از آن را در دهان بگذارید و مانند آدامس از آن استفاده کنید.

در مواقعی که احساس می کنید صدای شما گرفته است این مواد را بخورید: ژله نشاسته، زرده تخم مرغ، تخم مرغ آب پز عسلی، آب شلغم، انجیر خشکی که در شیر جوشیده ریخته شده باشد، مقداری آرد و دارچین را در آب ریخته به هم بزنید و بخورید.

همچنین اگر می خواهید معجزه ای در حنجره تان اتفاق بیافتد حتما این کاری را که می گویم انجام دهید. یک پیاز سالم را شسته و دور تا دور آن را کاملا با یک ورق آلومینیومی بپوشانید و در مایکروفر یا داخل آتش یا درون قابلمه ای قرار دهید. و بعد از سرد شدن میل بفرمایید. اگر در هر هفته یک بار این کار را انجام دهید به طور شک همیشه صدایی صاف، زلال و بدون خش خواهید داشت!

خوردن موادی که ویتامین ث © دارند بسیار توصیه می شود. از جمله مواد غذایی که ویتامین ث فراوانی دارند می توان به پرتقال، کیوی، سیب، لیمو ترش، سبزیجات، سیب زمینی و ... اشاره کرد.

هنگامی که آب می نوشید بهتر است چندین قطره آب لیموی تازه در آن بریزید و بعد میل بفرمائید.

در حال سرماخوردگی به هیچ وجه نخوانید. و تا زمانی که سرماخوردگی در سینه وجود دارد در صورت قرائت اصلا اوج نگیرید.

سعی کنید همیشه حنجره تان را مرطوب نگه دارید.

خوردن آبلیمو، ترشی و سرکه در حال گرسنگی صافی صدا را از بین می برد. اما اگر در بین غذا خورده شود چه بسا باعث تقویت صدا هم بشود.
بعد از بیدار شدن از خواب قبل از خوردن چیزی مقداری آب نمک را در حلق غرغره نمایید.
برای بم شدن(زبر شدن) صدا چکار کنیم؟
مدتی از خواندن با صدای بلند دوری جویید. انجیر تر یا خشک، مویز به ویژه مویزی که در روغن بادام خیس شده باشد بخورید.
اگر زبری از بریده شدن زبان کوچک باشد باید آب انگور را با عسل بجوشانید تا کف کند سپس کف آن را گرفته و با آب گرم قاطی کنید و ابتدا غرغره سپس تناول نمایید.
--------------------------------

حفاظی رنگی در مقابل رادیکالهای آزاد
آیا مایلید که زندگی سالمی داشته باشید؟ رنگهای شفاف فلفل دلمه*ای صرف نظر از سبز، زرد و یا قرمز بودن آن منبعی غنی از بهترین مواد مغزی می*باشد. فلفل دلمه*ای منبعی غنی از ویتامن آ و ویتامین ث می*باشد که هر دوی آنها آنتی اکسیدانهایی قوی می*باشند.

هر دو این آنتی اکسیدانها بر
روی رادیکالهای آزاد تاثیر می*گذارند ( رادیکالهای آزاد اثر تخریبی بر روی سلولها دارند). رادیکالهای آزاد بازیگران اصلی در جمع کردن کلسترول در رگها می*باشند که باعث گرفتگی رگها و بیماریهای قلبی، تخریب عصب و رگها در (بیماران دیابتی، کسانی که آب*مروارید دارند و افرادی که دارای درد مفاصل، آرتروز و همچنین آسم می*باشند) می*شوند.
فلفل دلمه*ای با تشکیل این دو ماده می*تواند بر روی رادیکالهای آزاد تاثیر بگذارد و باعث کاهش ریسک ابتلاء به این بیماریها شود.


کاهش ابتلاء به بیماری قلبی ـ عروقی

فلفل دلمه*ای حاوی ویتامین ب6 و فولیک اسید می*باشد که در گرفتگی رگها و بیماری قلبی در افراد دیابتی تاثیر می*گذارد. هر دوی این ویتامینها که از خانواده ویتامینهای ب می*باشند باعث کاهش هموسستئین می*شوند. (*ماده*ای که در فرایند بیوشیمی بکار می*رود) هموسستئین بالا باعث تخریب رگهای خونی می*شوند و باعث افزایش حمله قلبی و سکته می*گردد. با تهیه ویتامینهایی که هموسستئین را به مولکولهای مورد نیاز تبدیل می*کنند فیبر موجود در فلفل دلمه*ای می*تواند کلسترول را که عامل دیگری برای ابتلاء به حمله قلبی و سکته می*باشد، کاهش می*دهد.

تقویت سلامتی

فلفل قرمز یکی از اندک غذاهایی است که حاوی لیکوپن می*باشند. لیکوپن کاروتنوئیدی است که مصرف آن رابطه*ای عکس با سرطانهایی نظیر، سرطان پروستات،*مثانه و پانکراس دارد. تحقیقات نشان داده*اند افرادی که از غذاهایی با لیکوپن کمتر استفاده می*نمایند بیشتر در معرض ابتلاء به سرطان می*باشند.

افرادی که نگران مبتلاء شدن به سرطان روده می*باشند، فیبر موجود در فلفل دلمه*ای می*تواند در کاهش عوامل مبتلاء شدن به سرطان روده کمک نماید.

سلامت ششها

اگر شخصی هستید که سیگار می*کشید و یا یکی از نزدیکان شما سیگار می*کشد می*توانید از موادی که حاوی ویتامین آ به مقدار فراوان می*باشد، موادی مانند فلفل دلمه*ای، استفاده نمایید.
سلامت بینایی
فلفل دلمه*ای، می*تواند در مقابل بیماری آب مروارید،*از چشمها محافظت نماید که تحقیقات نشان داده*اند این عملکرد ممکن است بدلیل وجود ویتامین ث و بتاکاروتن موجود در فلفل دلمه*ای باشد.
چگونه فلفل دلمه*ای را انتخاب کنیم و چگونه آنها را نگهداری نماییم.
فلفل*هایی را انتخاب کنید که رنگ پررنگی داشته باشد،* سفت باشد و هیچ زدگی، ضربه و یا کبود شدگی نداشته باشند. ساقه آنها باید سبز و تازه باشد. فلفل دلمه*ها باید نسبت به سایزشان سنگین تر باشند. فلفل دلمه*ای را باید نشسته در یخچال نگهداری نمایید و در آن صورت برای یک هفته می*توان آن را نگهداری نمود.

--------------------------

پزشک متخصص را انتخاب و دستورات او را دنبال کنید. بدانید تشخیص سریع بیماری راه اصلی موفقیت روش*های درمانی است.
- از فشار*آوردن بیش از حد بر مفاصل مبتلا اجتناب کنید.
- به اندازه کافی برنامه خواب و استراحت داشته باشید.
- التهاب مفاصل ناشی از بیماری با درمان مناسب، در بسیاری از موارد قابل کنترل است.
- دارو*های تجویز شده را با مقادیر تعیین شده دقیقا مصرف کنید و به هیچ* عنوان خودسرانه مقادیر دارو*ها را تغییر ندهید.
- بیش از پیش راجع به بیماری خود اطلاعات کسب کنید.

نکته مهم کنترل دقیق بیماری است که آینده درازمدت بیماری را رقم می*زند و بیش از انتظار قطع و خاتمه درمان باید با رعایت دقیق دستورات پزشکی، سعی در کنترل بیماری داشت.

استراحت و ورزش که هر دو با اهمیت هستند . در واقع بیماران نیاز به تناسب خوبی بین استراحت و ورزش خود دارند و در واقع زمانیکه بیماری فعال است استراحت بیشتر و هنگامی که غیرفعال است ورزش بیشتر مطلوب است . استراحت و مدت زمان مورد نیاز برای آن از فردی به فرد دیگر متفاوت است . ورزش باعث افزایش قوای عضلانی و دامنه حرکات مفاصل می گردد و ارتجاع مفاصل را تسهیل می نماید . ضمناً باعث خواب راحت ، کاهش درد و کاهش وزن می شود . بهرحال ورزش باید در برنامه های زندگی بیمار بر اساس توانائیهای شخصی اش گنجانده شود.

درمان تغذیه*ای:
بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید اکثرا دچار سوء تغذیه میشوند.این سوء تغذیه در اثر کاهش وزن و کاشکسی ناشی از تولید سیتوکین ها عارض میشود.در بیمارانی که دچار التهاب مزمن مفاصل هستند تولید سیتوکین ها همچون اینترلوکین-1 و tumor necrosis factor میزان متابولیسم پایه و شکست پروتئین (ماهیچه) را افزایش میدهد .به این خاطر افزایش دریافت انرژی و پروتئین در این بیماران توصیه میشود.میزان دریافت انرژی۱۴/۱-۳۵/۱برابر و نیاز پروتئینی افراد با تغذیه خوب در حد توصیه معمول(RDA) و همچنین متناسب با سن و جنس آنان می *باشد. نیاز پروتئینی بیمارانی که تغذیه نامناسب داشته یا در فاز التهابی بیماری می *باشند، در حدود 2- 5/1 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز افزایش می *یابد.
داروهای مصرفی باعث کمبود مواد مغذی میگردند.مثلا متوتروکسات باعث کمبود اسید فولیک میگردد و زمانی که مقدار فولات دریافتی کم باشد، داروی متوتروکسات موجب افزایش مقدار هموسیستئین می شود و شانس ابتلا به بیماری قلبی -عروقی افزایش می یابد بنابراین توجه خاص به دریافت فولات، ویتامین B6 و B12 در بیماران آرتریت روماتوئید ضروری است.علاوه بر این،مصرف طولانی مدت داروها باعث گاستریت و زخم معده میگردد.

مواد مغذی در آرتریت روماتوئید :
کمبود ویتامین C ، D، B6 ، B12 ، E،کلسیم،منیزیم،روی و سلنیوم ممکن است ایجاد شود که احتیاج به مصرف مکمل می باشد.خصوصا مصرف آنتی اکسیدانهایی همچون سلنیوم و ویتامین E باعث کاهش تولید رادیکالهای آزاد و آسیب وارده از آنها به مفاصل میگردد. مصرف مکمل آهن در این بیماران توصیه نمیشود زیرا ممکن است ارتریت را تشدید کند.مصرف مکمل کلسیم-ویتامین D هم برای جلوگیری از پوکی استخوان در این بیماران توصیه می شود .
رژیم*های کم چربی به سطوح پایین سرمی ویتامین A و E منجر می *شود و عملاً پر اکسیداسیون لیپیدها و تولید ایکوزانوئیدها را تحریک کرده و باعث تشدید بیماری می *گردد. به جای حذف چربی، تغییر نوع چربی رژیم سودمندتر است. اسیدهای چرب امگا – 3 به دلیل نقش ضد التهابی آنها برای کنترل ارتریت استفاده می گردد. برخی از روغن*های گیاهی (مثل روغن زیتون) اثرات ضد التهابی غیرمستقیم (به واسطه پروستاگلاندین E I) دارند.همچنین مطالعات نشان داده است که ویتامینE ممکن است با کاهش سیتوکین*های پیش التهابی و میانجی*های لیپیدی بر تولید سیتوکین*ها و ایکوزانوییدها نیز تأثیرداشته باشد

اسیدهای چرب اُمگا- 3 که درماهی ودانه های خوراکی مثل بذرِ کتان، گندم و لوبیای سویا وجود دارد ، التهاب مفاصل را کاهش می دهند. اسیدهای چرب تک اشباعی (MUFA) نیز مانند اسیدهای چرب عمل می کنند که در بیشتر سبزیجات و روغن زیتون ( اولین روغنی که در نواحی مدیترانه استفاده شد) یافت می شوند.
رژیم غذایی مردم نواحی مدیترانه بر پایه ی میوه، سبزی، غلات کامل ( تصفیه نشده و سبوس دار)، آجیل ، دانه های خوراکی و ماهی است که تمامی این مواد غذایی باعث کاهش التهاب مفاصل می شوند.

• داروهای گیاهی مانند زنجفیل،زردچوبه،آلوورا ،دانه کتان،چای سبز،زعفران،گزنه،کرفس می تواند در کاهش التهاب ها کمک کند
• نیم مشت جعفرى خشک را با نیم لیتر آب بجوشانید و تا موقعى که گرم است آن را بنوشید. براى رفع رماتیسم فوق العاده مفید است
• اگر روغن زیتون را با سیر کوبیده مخلوط کنند مرهمى به وجود مى آید که براى انواع رماتیسم و درد عضلات و یا اعصاب گرانبهاست و باید با دست آن را روى موضع درد بمالند و ماساژ دهید.

براى درمان رماتیسم صبحهاى ناشتا یک حبه سیر بخورید
خوردن آب هویج خام صبح ناشتا در درمان رماتیسم و دردهاى مفصلى مؤثر است
براى مبارزه بر ضد رماتیسم باید کرفس را قطعه قطعه کرده و در آب جوشانید و آب جوشیده ی آن را نوشید.
براى اینکه رماتیسم به کلى ریشه کن گردد، باید بیست و یک روز تمام هر روز یک لیوان آب کرفس خورد.
کرفس را بکوبید و با آرد برنج مخلوط کنید و به صورت ضماد در آورید و در جاهاى دردناک بدنتان بگذارید، درد رماتیسم را تسکین خواهد داد. این ضماد بیشتر مؤثر خواهد شد، اگر سالاد کرفس را یا پیاز خام و آب لیمو و چند قطره روغن زیتون تهیه کنید و چند روز غذاى خود را منحصر به آن کنید درمان مؤثرى
خواهد بود.

احتیاط:
مصرف مارچوبه در رماتیسم شدید مفصلى به علت اینکه ایجاد ناراحتى مى کند ممنوع است.
اسفناج چون داراى نمک اسید اوکسالیک است براى اشخاصى که مبتلا به رماتیسم هستند و مفاصل آنها ورم کرده منع شده است.
مصرف سرکه و ماست در این بیماران مضر است

----------------------------

چیزی بخورم تا بهتر برنزه شوم؟

خوب برنزه شدن یعنی اینکه پوست یک رنگ طلایی زیبا به خود بگیرد، البته می*دانیم که باید پوستمان را در مقابل تهاجمات خارجی (اشعۀ ماوراء بنفش، نمک، باد، آب) نیز محافظت کنیم.خوراکی*های سرشار از کارُتنوئید بخورید.
خوراکی*های سرشار از کارُتنوئید بخورید
کارُتنوئیدها رنگ دانه*هایی هستند که به میوه*ها و سبزیجات رنگ قرمز، نارنجی یا زرد می*دهند.
خانوادۀ کارُتنوئیدها شامل برخی عناصر محافظت کننده از پوست نیز می*شود، خصوصاً: بتاکارُتن که در هویج، کدو تنبل، سیب زمینی شیرین و… موجود است.
لیپوفن که در گوجه فرنگی وجود دارد.

لوتئین، که در سبزیجات با برگ*های سبز تیره یافت می*شود. مانند کلم پیچ سبز، اسفناج و … . به خاطر داشته باشید با این که این سبزیجات قرمز یا زرد نیستند ولی فشردگی رنگ دانه*ها در کلروفیلشان پنهان شده است.

و حالا چند خوراکی تابستانی:
آب گوجه فرنگی، رب گوجه فرنگی و هر آنچه که گوجه فرنگی فراوانی داشته باشد.
آب هویج
شکلات سیاه
میوه*های کوچک قرمز رنگ: تمشک، انگور فرنگی سیاه، کران بری.
انگور
سبزیجات پررنگ
چای
لوبیا قرمز

ویتامین*های آنتی اکسیدان بخورید
پس از اینکه در تمام طول سال بدن مان زیر لباس*های بلند بوده، در تابستان ناگهان آن را در معرض نور خورشید قرار می*دهیم. برای کمک به محافظت از بدن در این وضعیت، ویتامین*های آنتی اکسیدان را به مقدار زیاد مورد استفاده قرار دهید: ویتامین*های C و E را.
همه مان به خوبی می*دانیم که ویتامین C را در کجا می*توانیم پیدا کنیم، مثلاً: مرکبات، کیوی، فلفل شیرین، انبه، کلم بروکلی، کلم بروکسل و… .

در حالی که ویتامین E را می*توان از این مواد دریافت کرد: روغن جوانۀ گندم، بادام، فندق و دانۀ آفتابگردان، برخی غلات صبحانه، دانۀ کتان، آووکادو و.. .

امگا ۳ بخورید
حالا دیگر نوبت خوردن ماهی است! علاوه بر این کار، تمام روغن*ها و چربی های مورد نیازتان را از ترکیب روغن کُلزا و روغن زیتون تأمین کنید. و یک پیشنهاد مؤثر دیگر، استفاده از دانۀ کتان در سالادتان!
امگا ۳ اسیدهای چربی هستند که در ترکیب غشاء سلولی وارد می*شوند، سلول*های پوستی هم در شمار همین سلول*ها قرار دارند.
و البته ….
هر روز، پوست تان را بعد از قرار گرفتن در معرض نور خورشید، با کرم*های بدن و حتی شیرهای بدن مرطوب کنید.

برای آبرسانی به بدن تان از داخل، هر روز مقدار زیادی آب بنوشید.
هرگز بدون کرم***های محافظت کننده، در مقابل نور خورشید قرار نگیرد.
اگر روز را در پلاژ می*گذرانید، در زمان استراحت به سایه بروید یا پوست تان را با تی شرت و کلاه محافظت کنید.
بعد از هر بار آب تنی کردن، بدن تان را آب کشید سپس یک لایه کرم ضد آفتاب روی پوست تان بمالید.
-----------------------------

خواص شقاقل


-----------------------------------
چه چیزهایی نخوریم؟! »
این مواد غذایی را نباید بخورید: ترشی، غذاهای سرخ شده در روغن، چای پر رنگ، آب سرد، آب داغ، بستنی، تخمه، آجیل، چیپس و پفک، سرکه، مواد غذایی که بسیار شیرین یا شور هستند. همچنین استعمال عطریات بیش از اندازه معمول بر روی حنجره شما تاثیر خواهد گذاشت.
خوردن چیزهای داغ به اندازه ای که حلق را بسوزاند و پائین برود بسیار برای حنجره ضرر دارد. همچنین خوردن بیش از اندازه چیزهای سرد به طوری که گلو به درد بیاید برای حنجره مضر است. این دو عامل باعث از بین رفتن ملاحت صدای شما می شوند.
« چه چیزهایی بخوریم ؟! »
مواد غذایی که در اینجا از آنها نام برده می شود هم برای تقویت حنجره است و هم برای محافظت از آن. پس این غذاها را بخورید: غذاهای کم چربی و آبکی مانند آش، گوشت آب پز، باقالی پلو، آبگوشت بدون چربی، شیر گرم، دانه صنوبر، مویز، انجیر، شنبلیله، بزرکتان، خرما، ریشه شیرین بیان، بادام (به ویژه بادام تلخ)، نیشکر، سپستان، تخم خیار چنبر، تخم کدو حلوایی، نشاسته، کتیرا ، گلاب قند، ترکیب زرده ی تخم مرغ و شیر و یا زرده ی تخم مرغ و عسل.
این موادی که خدمت شما توصیه می شود برای تقویت حنجره است: 3 قاشق غذاخوری عسل را در یک لیوان آب ریخته و آن را کاملا به هم بزنید تا اثری از عسل در آن باقی نماند. سپس آن را میل بفرمائید.(عسل آب)
ماده ای به نام صمغ عربی را تهیه کرده و هر شب مقداری از آن را در دهان بگذارید و مانند آدامس از آن استفاده کنید.
در مواقعی که احساس می کنید صدای شما گرفته است این مواد را بخورید: ژله نشاسته، زرده تخم مرغ، تخم مرغ آب پز عسلی، آب شلغم، انجیر خشکی که در شیر جوشیده ریخته شده باشد، مقداری آرد و دارچین را در آب ریخته به هم بزنید و بخورید.
همچنین اگر می خواهید معجزه ای در حنجره تان اتفاق بیافتد حتما این کار زیر را انجام دهید. یک پیاز سالم را شسته و دور تا دور آن را کاملا با یک ورق آلومینیومی بپوشانید و در مایکروفر یا داخل آتش یا درون قابلمه ای قرار دهید. و بعد از سرد شدن میل بفرمایید. اگر در هر هفته یک بار این کار را انجام دهید به طور شک همیشه صدایی صاف، زلال و بدون خش خواهید داشت!
خوردن موادی که ویتامین ث (C) دارند بسیار توصیه می شود. از جمله مواد غذایی که ویتامین ث فراوانی دارند می توان به پرتقال، کیوی، سیب، لیمو ترش، سبزیجات، سیب زمینی و ... اشاره کرد.
هنگامی که آب می نوشید بهتر است چندین قطره آب لیموی تازه در آن بریزید و بعد میل بفرمائید.
مسواک زدن یکی از اصول اساسی برای محافظت از حنجره است. رعایت بهداشت دهان و دندان را بنمایید. و در صورت رعایت نکردن ارتفاع صدای شما یا همان تون صدای شما به مقدار قابل توجهی پائین خواهد آمد.
بعد از بیدار شدن از خواب قبل از خوردن چیزی مقداری آب نمک را در حلق غرغره نمایید.

برای بم شدن(زبر شدن) صدا چکار کنیم؟
مدتی از خواندن با صدای بلند دوری جویید. انجیر تر یا خشک، مویز به ویژه مویزی که در روغن بادام خیس شده باشد بخورید.
اگر زبری از بریده شدن زبان کوچک باشد باید آب انگور را با عسل بجوشانید تا کف کند سپس کف آن را گرفته و با آب گرم قاطی کنید و ابتدا غرغره سپس تناول نمایید.
و سه نکته پایانی :
در حال سرماخوردگی به هیچ وجه نخوانید. و تا زمانی که سرماخوردگی در سینه وجود دارد در صورت آواز اصلا اوج نگیرید.
سعی کنید همیشه حنجره تان را مرطوب نگه دارید.
خوردن آبلیمو، ترشی و سرکه در حال گرسنگی صافی صدا را از بین می برد. اما اگر در بین غذا خورده شود چه بسا باعث تقویت صدا هم بشود.
برای تقویت حنجره
این مواد غذایی را نباید بخورید: ترشی، غذاهای سرخ شده در روغن، چای پر رنگ، آب سرد، آب داغ، بستنی، تخمه، آجیل، چیپس و پفک، سرکه، مواد غذایی که بسیار شیرین یا شور هستند. همچنین استعمال عطریات بیش از اندازه معمول بر روی حنجره شما تاثیر خواهد گذاشت.
خوردن چیزهای داغ به اندازه ای که حلق را بسوزاند و پائین برود بسیار برای حنجره ضرر دارد. همچنین خوردن بیش از اندازه چیزهای سرد به طوری که گلو به درد بیاید برای حنجره مضر است.
« چه چیزهایی بخوریم ؟! »
مواد غذایی که در اینجا از آنها نام برده می شود هم برای تقویت حنجره است و هم برای محافظت از آن. پس این غذاها را بخورید: غذاهای کم چربی و آبکی مانند آش، گوشت آب پز، باقالی پلو، آبگوشت بدون چربی، شیر گرم، دانه صنوبر، مویز، انجیر، شنبلیله، بزرکتان، خرما، ریشه شیرین بیان، بادام (به ویژه بادام تلخ)، نیشکر، سپستان، تخم خیار چنبر، تخم کدو حلوایی، نشاسته، کتیرا ، گلاب قند، ترکیب زرده ی تخم مرغ و شیر و یا زرده ی تخم مرغ و عسل.
این موادی که خدمت شما توصیه می شود برای تقویت حنجره است: 3 قاشق غذاخوری عسل را در یک لیوان آب ریخته و آن را کاملا به هم بزنید تا اثری از عسل در آن باقی نماند. سپس آن را میل بفرمائید (ماء العسل)
ماده ای به نام صمغ عربی را تهیه کرده و هر شب مقداری از آن را در دهان بگذارید و مانند آدامس از آن استفاده کنید.
در مواقعی که احساس می کنید صدای شما گرفته است این مواد را بخورید: ژله نشاسته، زرده تخم مرغ، تخم مرغ آب پز عسلی، آب شلغم، انجیر خشکی که در شیر جوشیده ریخته شده باشد، مقداری آرد و دارچین را در آب ریخته به هم بزنید و بخورید.
همچنین اگر می خواهید معجزه ای در حنجره تان اتفاق بیافتد حتما این کاری را که می گویم انجام دهید. یک پیاز سالم را شسته و دور تا دور آن را کاملا با یک ورق آلومینیومی بپوشانید و در مایکروفر یا داخل آتش یا درون قابلمه ای قرار دهید. و بعد از سرد شدن میل بفرمایید. اگر در هر هفته یک بار این کار را انجام دهید به طور شک همیشه صدایی صاف، زلال و بدون خش خواهید داشت!

خوردن موادی که ویتامین ث © دارند بسیار توصیه می شود. از جمله مواد غذایی که ویتامین ث فراوانی دارند می توان به پرتقال، کیوی، سیب، لیمو ترش، سبزیجات، سیب زمینی و ... اشاره کرد.

هنگامی که آب می نوشید بهتر است چندین قطره آب لیموی تازه در آن بریزید و بعد میل بفرمائید.

در حال سرماخوردگی به هیچ وجه نخوانید. و تا زمانی که سرماخوردگی در سینه وجود دارد در صورت قرائت اصلا اوج نگیرید.

سعی کنید همیشه حنجره تان را مرطوب نگه دارید.

خوردن آبلیمو، ترشی و سرکه در حال گرسنگی صافی صدا را از بین می برد. اما اگر در بین غذا خورده شود چه بسا باعث تقویت صدا هم بشود.بعد از بیدار شدن از خواب قبل از خوردن چیزی مقداری آب نمک را در حلق غرغره نمایید.

برای بم شدن(زبر شدن) صدا چکار کنیم؟

مدتی از خواندن با صدای بلند دوری جویید. انجیر تر یا خشک، مویز به ویژه مویزی که در روغن بادام خیس شده باشد بخورید.
اگر زبری از بریده شدن زبان کوچک باشد باید آب انگور را با عسل بجوشانید تا کف کند سپس کف آن را گرفته و با آب گرم قاطی کنید و ابتدا غرغره سپس تناول نمایید.
-------------------------------------
عرقیات سنتی مناسب در پاکسازی کبد
عرق کاسنی(طبیعت سرد و تر)
این عرق گیاهی موجب زیبایی صورت شده و از بوی بد عرق انسان میکاهد همچنین این عرق در تقویت معده انسان نیز موثر است کلسترول خون را تنظیم مینماید، در ماه های گرم سال تحمل گرما را در بدن افزایش میدهد ، مسکن اعصاب ، این عرق هم دارای اثر ادرار آور است هم برطرف کننده یبوست این عرق در درمان بیماریهای کبد و همچنین پاکسازی آن از سموم تاثیر زیادی دارد.

عرق شاهتره(طبیعت سرد )
این عرق نیز در درمان و همچنین محافظت کبد موثر است ، خون را تصفیه کرده و از آن را رقیق مینماید ، کاهنده فشار خون و کلسترول خون است ، این عرق همچنین مدر نیز میباشد.
2 فنجان در روز

عرق خارشتری (طبیعت سرد )
این عرق تصفیه کننده خون و کبد میباشد همچنین اثر زیدی در دفع سنگ کلیه دارد ، اشتها را افزایش می دهد ، تعریق را زیاد مینماید ،نیروی .... را زیاد میکند ، اثر آرام بخش دارد و در بهبود تپش قلب نیز موثر است.
2 فنجان در روز

همچنین از مصرف میوه جات و سبزیجات غافل نباشید مخصوصا هندوانه که قابلیت شستشوی بالایی در بدن دارد.


حفاظی رنگی در مقابل رادیکالهای آزاد
آیا مایلید که زندگی سالمی داشته باشید؟ رنگهای شفاف فلفل دلمه*ای صرف نظر از سبز، زرد و یا قرمز بودن آن منبعی غنی از بهترین مواد مغزی می*باشد. فلفل دلمه*ای منبعی غنی از ویتامن آ و ویتامین ث می*باشد که هر دوی آنها آنتی اکسیدانهایی قوی می*باشند.

هر دو این آنتی اکسیدانها بر
روی رادیکالهای آزاد تاثیر می*گذارند ( رادیکالهای آزاد اثر تخریبی بر روی سلولها دارند). رادیکالهای آزاد بازیگران اصلی در جمع کردن کلسترول در رگها می*باشند که باعث گرفتگی رگها و بیماریهای قلبی، تخریب عصب و رگها در (بیماران دیابتی، کسانی که آب*مروارید دارند و افرادی که دارای درد مفاصل، آرتروز و همچنین آسم می*باشند) می*شوند.
فلفل دلمه*ای با تشکیل این دو ماده می*تواند بر روی رادیکالهای آزاد تاثیر بگذارد و باعث کاهش ریسک ابتلاء به این بیماریها شود.


کاهش ابتلاء به بیماری قلبی ـ عروقی

فلفل دلمه*ای حاوی ویتامین ب6 و فولیک اسید می*باشد که در گرفتگی رگها و بیماری قلبی در افراد دیابتی تاثیر می*گذارد. هر دوی این ویتامینها که از خانواده ویتامینهای ب می*باشند باعث کاهش هموسستئین می*شوند. (*ماده*ای که در فرایند بیوشیمی بکار می*رود) هموسستئین بالا باعث تخریب رگهای خونی می*شوند و باعث افزایش حمله قلبی و سکته می*گردد. با تهیه ویتامینهایی که هموسستئین را به مولکولهای مورد نیاز تبدیل می*کنند فیبر موجود در فلفل دلمه*ای می*تواند کلسترول را که عامل دیگری برای ابتلاء به حمله قلبی و سکته می*باشد، کاهش می*دهد.

تقویت سلامتی

فلفل قرمز یکی از اندک غذاهایی است که حاوی لیکوپن می*باشند. لیکوپن کاروتنوئیدی است که مصرف آن رابطه*ای عکس با سرطانهایی نظیر، سرطان پروستات،*مثانه و پانکراس دارد. تحقیقات نشان داده*اند افرادی که از غذاهایی با لیکوپن کمتر استفاده می*نمایند بیشتر در معرض ابتلاء به سرطان می*باشند.

افرادی که نگران مبتلاء شدن به سرطان روده می*باشند، فیبر موجود در فلفل دلمه*ای می*تواند در کاهش عوامل مبتلاء شدن به سرطان روده کمک نماید.

سلامت ششها

اگر شخصی هستید که سیگار می*کشید و یا یکی از نزدیکان شما سیگار می*کشد می*توانید از موادی که حاوی ویتامین آ به مقدار فراوان می*باشد، موادی مانند فلفل دلمه*ای، استفاده نمایید.

سلامت بینایی

فلفل دلمه*ای، می*تواند در مقابل بیماری آب مروارید،*از چشمها محافظت نماید که تحقیقات نشان داده*اند این عملکرد ممکن است بدلیل وجود ویتامین ث و بتاکاروتن موجود در فلفل دلمه*ای باشد.

چگونه فلفل دلمه*ای را انتخاب کنیم و چگونه آنها را نگهداری نماییم.

فلفل*هایی را انتخاب کنید که رنگ پررنگی داشته باشد،* سفت باشد و هیچ زدگی، ضربه و یا کبود شدگی نداشته باشند. ساقه آنها باید سبز و تازه باشد. فلفل دلمه*ها باید نسبت به سایزشان سنگین تر باشند. فلفل دلمه*ای را باید نشسته در یخچال نگهداری نمایید و در آن صورت برای یک هفته می*توان آن را نگهداری نمود.---------------------------------------------
یک پزشک متخصص را انتخاب و دستورات او را دنبال کنید. بدانید تشخیص سریع بیماری راه اصلی موفقیت روش*های درمانی است.
- از فشار*آوردن بیش از حد بر مفاصل مبتلا اجتناب کنید.
- به اندازه کافی برنامه خواب و استراحت داشته باشید.
- التهاب مفاصل ناشی از بیماری با درمان مناسب، در بسیاری از موارد قابل کنترل است.
- دارو*های تجویز شده را با مقادیر تعیین شده دقیقا مصرف کنید و به هیچ* عنوان خودسرانه مقادیر دارو*ها را تغییر ندهید.
- بیش از پیش راجع به بیماری خود اطلاعات کسب کنید.

نکته مهم کنترل دقیق بیماری است که آینده درازمدت بیماری را رقم می*زند و بیش از انتظار قطع و خاتمه درمان باید با رعایت دقیق دستورات پزشکی، سعی در کنترل بیماری داشت.

استراحت و ورزش که هر دو با اهمیت هستند . در واقع بیماران نیاز به تناسب خوبی بین استراحت و ورزش خود دارند و در واقع زمانیکه بیماری فعال است استراحت بیشتر و هنگامی که غیرفعال است ورزش بیشتر مطلوب است . استراحت و مدت زمان مورد نیاز برای آن از فردی به فرد دیگر متفاوت است . ورزش باعث افزایش قوای عضلانی و دامنه حرکات مفاصل می گردد و ارتجاع مفاصل را تسهیل می نماید . ضمناً باعث خواب راحت ، کاهش درد و کاهش وزن می شود . بهرحال ورزش باید در برنامه های زندگی بیمار بر اساس توانائیهای شخصی اش گنجانده شود.

درمان تغذیه*ای:
بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید اکثرا دچار سوء تغذیه میشوند.این سوء تغذیه در اثر کاهش وزن و کاشکسی ناشی از تولید سیتوکین ها عارض میشود.در بیمارانی که دچار التهاب مزمن مفاصل هستند تولید سیتوکین ها همچون اینترلوکین-1 و tumor necrosis factor میزان متابولیسم پایه و شکست پروتئین (ماهیچه) را افزایش میدهد .به این خاطر افزایش دریافت انرژی و پروتئین در این بیماران توصیه میشود.میزان دریافت انرژی۱۴/۱-۳۵/۱برابر و نیاز پروتئینی افراد با تغذیه خوب در حد توصیه معمول(RDA) و همچنین متناسب با سن و جنس آنان می *باشد. نیاز پروتئینی بیمارانی که تغذیه نامناسب داشته یا در فاز التهابی بیماری می *باشند، در حدود 2- 5/1 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز افزایش می *یابد.
داروهای مصرفی باعث کمبود مواد مغذی میگردند.مثلا متوتروکسات باعث کمبود اسید فولیک میگردد و زمانی که مقدار فولات دریافتی کم باشد، داروی متوتروکسات موجب افزایش مقدار هموسیستئین می شود و شانس ابتلا به بیماری قلبی -عروقی افزایش می یابد بنابراین توجه خاص به دریافت فولات، ویتامین B6 و B12 در بیماران آرتریت روماتوئید ضروری است.علاوه بر این،مصرف طولانی مدت داروها باعث گاستریت و زخم معده میگردد.

مواد مغذی در آرتریت روماتوئید :
کمبود ویتامین C ، D، B6 ، B12 ، E،کلسیم،منیزیم،روی و سلنیوم ممکن است ایجاد شود که احتیاج به مصرف مکمل می باشد.خصوصا مصرف آنتی اکسیدانهایی همچون سلنیوم و ویتامین E باعث کاهش تولید رادیکالهای آزاد و آسیب وارده از آنها به مفاصل میگردد. مصرف مکمل آهن در این بیماران توصیه نمیشود زیرا ممکن است ارتریت را تشدید کند.مصرف مکمل کلسیم-ویتامین D هم برای جلوگیری از پوکی استخوان در این بیماران توصیه می شود .
رژیم*های کم چربی به سطوح پایین سرمی ویتامین A و E منجر می *شود و عملاً پر اکسیداسیون لیپیدها و تولید ایکوزانوئیدها را تحریک کرده و باعث تشدید بیماری می *گردد. به جای حذف چربی، تغییر نوع چربی رژیم سودمندتر است. اسیدهای چرب امگا – 3 به دلیل نقش ضد التهابی آنها برای کنترل ارتریت استفاده می گردد. برخی از روغن*های گیاهی (مثل روغن زیتون) اثرات ضد التهابی غیرمستقیم (به واسطه پروستاگلاندین E I) دارند.همچنین مطالعات نشان داده است که ویتامینE ممکن است با کاهش سیتوکین*های پیش التهابی و میانجی*های لیپیدی بر تولید سیتوکین*ها و ایکوزانوییدها نیز تأثیرداشته باشد

اسیدهای چرب اُمگا- 3 که درماهی ودانه های خوراکی مثل بذرِ کتان، گندم و لوبیای سویا وجود دارد ، التهاب مفاصل را کاهش می دهند. اسیدهای چرب تک اشباعی (MUFA) نیز مانند اسیدهای چرب عمل می کنند که در بیشتر سبزیجات و روغن زیتون ( اولین روغنی که در نواحی مدیترانه استفاده شد) یافت می شوند.
رژیم غذایی مردم نواحی مدیترانه بر پایه ی میوه، سبزی، غلات کامل ( تصفیه نشده و سبوس دار)، آجیل ، دانه های خوراکی و ماهی است که تمامی این مواد غذایی باعث کاهش التهاب مفاصل می شوند.

• داروهای گیاهی مانند زنجفیل،زردچوبه،آلوورا ،دانه کتان،چای سبز،زعفران،گزنه،کرفس می تواند در کاهش التهاب ها کمک کند
• نیم مشت جعفرى خشک را با نیم لیتر آب بجوشانید و تا موقعى که گرم است آن را بنوشید. براى رفع رماتیسم فوق العاده مفید است
• اگر روغن زیتون را با سیر کوبیده مخلوط کنند مرهمى به وجود مى آید که براى انواع رماتیسم و درد عضلات و یا اعصاب گرانبهاست و باید با دست آن را روى موضع درد بمالند و ماساژ دهید.

براى درمان رماتیسم صبحهاى ناشتا یک حبه سیر بخورید
خوردن آب هویج خام صبح ناشتا در درمان رماتیسم و دردهاى مفصلى مؤثر است
براى مبارزه بر ضد رماتیسم باید کرفس را قطعه قطعه کرده و در آب جوشانید و آب جوشیده ی آن را نوشید.
براى اینکه رماتیسم به کلى ریشه کن گردد، باید بیست و یک روز تمام هر روز یک لیوان آب کرفس خورد.
کرفس را بکوبید و با آرد برنج مخلوط کنید و به صورت ضماد در آورید و در جاهاى دردناک بدنتان بگذارید، درد رماتیسم را تسکین خواهد داد. این ضماد بیشتر مؤثر خواهد شد، اگر سالاد کرفس را یا پیاز خام و آب لیمو و چند قطره روغن زیتون تهیه کنید و چند روز غذاى خود را منحصر به آن کنید درمان مؤثرى
خواهد بود.

احتیاط:
مصرف مارچوبه در رماتیسم شدید مفصلى به علت اینکه ایجاد ناراحتى مى کند ممنوع است.
اسفناج چون داراى نمک اسید اوکسالیک است براى اشخاصى که مبتلا به رماتیسم هستند و مفاصل آنها ورم کرده منع شده است.
مصرف سرکه و ماست در این بیماران مضر است--------------------------------------
چه چیزی بخورم تا بهتر برنزه شوم؟

خوب برنزه شدن یعنی اینکه پوست یک رنگ طلایی زیبا به خود بگیرد، البته می*دانیم که باید پوستمان را در مقابل تهاجمات خارجی (اشعۀ ماوراء بنفش، نمک، باد، آب) نیز محافظت کنیم.خوراکی*های سرشار از کارُتنوئید بخورید.
خوراکی*های سرشار از کارُتنوئید بخورید
کارُتنوئیدها رنگ دانه*هایی هستند که به میوه*ها و سبزیجات رنگ قرمز، نارنجی یا زرد می*دهند.
خانوادۀ کارُتنوئیدها شامل برخی عناصر محافظت کننده از پوست نیز می*شود، خصوصاً: بتاکارُتن که در هویج، کدو تنبل، سیب زمینی شیرین و… موجود است.
لیپوفن که در گوجه فرنگی وجود دارد.

لوتئین، که در سبزیجات با برگ*های سبز تیره یافت می*شود. مانند کلم پیچ سبز، اسفناج و … . به خاطر داشته باشید با این که این سبزیجات قرمز یا زرد نیستند ولی فشردگی رنگ دانه*ها در کلروفیلشان پنهان شده است.

و حالا چند خوراکی تابستانی:
آب گوجه فرنگی، رب گوجه فرنگی و هر آنچه که گوجه فرنگی فراوانی داشته باشد.
آب هویج
شکلات سیاه
میوه*های کوچک قرمز رنگ: تمشک، انگور فرنگی سیاه، کران بری.
انگور
سبزیجات پررنگ
چای
لوبیا قرمز

ویتامین*های آنتی اکسیدان بخورید
پس از اینکه در تمام طول سال بدن مان زیر لباس*های بلند بوده، در تابستان ناگهان آن را در معرض نور خورشید قرار می*دهیم. برای کمک به محافظت از بدن در این وضعیت، ویتامین*های آنتی اکسیدان را به مقدار زیاد مورد استفاده قرار دهید: ویتامین*های C و E را.
همه مان به خوبی می*دانیم که ویتامین C را در کجا می*توانیم پیدا کنیم، مثلاً: مرکبات، کیوی، فلفل شیرین، انبه، کلم بروکلی، کلم بروکسل و… .

در حالی که ویتامین E را می*توان از این مواد دریافت کرد: روغن جوانۀ گندم، بادام، فندق و دانۀ آفتابگردان، برخی غلات صبحانه، دانۀ کتان، آووکادو و.. .

امگا ۳ بخورید
حالا دیگر نوبت خوردن ماهی است! علاوه بر این کار، تمام روغن*ها و چربی های مورد نیازتان را از ترکیب روغن کُلزا و روغن زیتون تأمین کنید. و یک پیشنهاد مؤثر دیگر، استفاده از دانۀ کتان در سالادتان!
امگا ۳ اسیدهای چربی هستند که در ترکیب غشاء سلولی وارد می*شوند، سلول*های پوستی هم در شمار همین سلول*ها قرار دارند.
و البته ….
هر روز، پوست تان را بعد از قرار گرفتن در معرض نور خورشید، با کرم*های بدن و حتی شیرهای بدن مرطوب کنید.

برای آبرسانی به بدن تان از داخل، هر روز مقدار زیادی آب بنوشید.
هرگز بدون کرم***های محافظت کننده، در مقابل نور خورشید قرار نگیرد.
اگر روز را در پلاژ می*گذرانید، در زمان استراحت به سایه بروید یا پوست تان را با تی شرت و کلاه محافظت کنید.
بعد از هر بار آب تنی کردن، بدن تان را آب کشید سپس یک لایه کرم ضد آفتاب روی پوست تان بمالید.

نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ٦:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٤
تگ ها : چه چیزی بخورم تا بهتر برنزه شوم؟------------------------------------------------
آشنایی با خواص شقاقل
این گیاه در کتب فارسی با نام*های هویج وحشی، هشفیفل، اشقاقل، هشقیقل، ششقاقل گزبری، ریشه گزبری، زردک ریگی و شقاقل آمده است.

شقاقل

به فرانسوی Panais cujtiv e , Panais، نوع مزروع آن و Panais checacul نوع صحرایی آن و به انگلیسی نوع مزروع آن را Parsnip و نوع وحشی آن را Wild Parsnip گویند.
شقاقل گیاهی است دو ساله شکل ظاهری آن شبیه گیاه هویج، برگ*های آن دارای بریدگی و در عین حال دندانه*دار، ساقه*های آن گوشه*دار است.

ریشه آن که برای تهیه مربا مصرف می*شود نسبتاً ضخیم و ضخامت آن در حد یک انگشت، پر گره و کمی شیرین است.

میوه آن در ابعاد یک نخود به رنگ تیره و گل*های آن به صورت چتر مرکب در انتهای شاخه گل دهنده ظاهر می*شود.

گیاه شقاقل مربا در ماسه*های مرطوب و حاشیه جنگل*های متراکم انتشار دارد. در ایران در دماوند، شمال ایران و شیراز در کوه برفی می*روید. در اروپا به خصوص در فرانسه از نوع مزروع آن غذایی قدیمی دارند به نام Pot-au-feu که از گوشت گاو پخته و شقاقل مزروع و انواع سبزیجات به خصوص تره درست می*کنند و چاشنی*هایی که می*زنند نسبتاً خوشمزه می*شود.

در اروپا و آمریکای شمالی به عنوان سبزی و همچنین علوفه به کار می*رود.


شقاقل در طب سنتی

ریشه گیاه شقاقل از نظر طبیعت طبق نظر حکمای طب سنتی کمی گرم و تر می*باشد و از نظر خواص معتقدند که بازکننده انسداد مجاری عروق و گرم کننده می*باشد و برای گرم کردن معده و کلیه و کبد تأثیر بسزایی دارد. اشتها را کاهش می*دهد و ممکن است ایجاد سردرد نماید از این نظر باید با عسل خورد و مربای آن با عسل مضرات آن را برطرف می*کند.

مقدار خوراک آن تا 20 گرم است. خواص دارویی آن تا 4 سال باقی می*ماند.

شقاقل خطر نقص جنین را در زنان باردار پایین می*آورد و با بهبود عملکرد برونشیتی به بیماران مبتلا به آسم کمک می*کند.

ترکیبات شیمیایی

در هر یک صد گرم نوع اهلی شقاقل خام مواد زیر وجود دارد:

آب 79 گرم، پروتئین 7/1 گرم، چربی 5/0 گرم، هیدرات*های کربن (قند و نشاسته) 15 گرم، کلسیم 50 میلی گرم، فسفر 77 میلی گرم، آهن 7/0 میلی گرم، سدیم 12 میلی گرم، پتاسیم 541 میلی گرم، ویتامین آ 30 IU، تیامین 08/0 میلی گرم، ریبوفلاوین 09/0 میلی گرم، نیاسین 2/0 میلی گرم و ویتامین ث 16 میلی گرم.در هر یک صد گرم نوع اهلی شقاقل پخته کم آب مواد زیر وجود دارد:

آب 82 گرم، پروتئین 5/1 گرم، چربی 5/0 گرم هیدرات*های کربن (قند و نشاسته) 13 گرم، کلسیم 45 میلی گرم، فسفر 62 میلی گرم، آهن 6/0 میلی گرم، سدیم 8 میلی گرم، پتاسیم 379 میلی گرم، ویتامین آ 30 IU، تیامین 07/0 میلی گرم، ریبوفلاوین 08/0 میلی گرم، نیاسین 1/0 میلی گرم و ویتامین ث 10 میلی گرم.


شقاقل

مروری بر خواص شقاقل

* این گیاه سرشار از ویتامین*های B1، B2، C، پتاسیم و فیبر است.

*خاصیت ادرارآور، ضدروماتیسمی و آنتی اکسیدان دارد.

* برای درمان بیماری*های کلیوی و کنترل چاقی مفرط کاربرد دارد.

* فیبر موجود در آن، چربی سوز طبیعی است.

* ویتامین K موجود در آن، برای لخته شدن خون و رشد سلول*ها مفید است و خطر بروز پوکی استخوان را کاهش می*دهد.

* فولات موجود در شقاقل مانع از بروز کم خونی می*شود و آن را درمان می*کند. (به ویژه هنگام بارداری).

* ویتامین C موجود در آن، در تولید کلاژن موثر است.

* ترکیبات ضدالتهابی موجود در آن، به بهبود التهاب برونشیت در بیماران آسمی کمک می*کند.

* پتاسیم همراه با اسید چرب امگا 3 انرژی بدن را افزایش می*دهد و مانع از خستگی می*شود.

* سیستم گوارشی و دیواره های مویرگ*ها را تقویت می*کند و آرام بخش، خلط آور و تقویت کننده است.

* اسیدفولیک موجود در شقاقل ابتلا به بیماری قلبی را کاهش می*دهد و مانع شکستگی استخوان بر اثر پوکی استخوان می*شود. به علاوه مصرف آن به بیماران کلیوی، سلولیت و چاقی مفرط توصیه می*شود.

گیاه شقاقل از نظر طبیعت طبق نظر حکمای طب سنتی کمی گرم و تر می*باشدو از نظر خواص معتقدند که بازکننده انسداد مجاری عروق و گرم کننده می*باشدو برای گرم کردن معده و کلیه و کبد تأثیر بسزایی دارد.

* از آن جا که شقاقل منبع عالی ویتامین C است سیستم ایمنی بدن، سیستم گوارشی، پوست و عصب را تقویت می*کند.

* میزان زیاد فیبر موجود در این گیاه در کاهش کلسترول و حفظ قند خون نرمال موثر است.

* شقاقل فشار خون بالا، یبوست و ناراحتی*های متعدد قلب را کاهش می*دهد.

* شقاقل خطر نقص جنین را در زنان باردار پایین می*آورد و با بهبود عملکرد برونشیتی به بیماران مبتلا به آسم کمک می*کند.

* ریشه این گیاه خاصیت مدری و آنتی اکسیدانی دارد
----------------------------------


سونات