سال 2014 | 550 صفحه | ISBN: 9781441914774 | 9 MB |


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]


معرفی:
کتاب “تجزیه و تحلیل مواد غذایی” اطلاعاتی در زمینه تکنیک های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل مواد غذایی در تجربیات آزمایشگاهی را فراهم می کند.
تمام موضوعات پوشش داده شده شامل اطلاعاتی در زمینه اصول پایه ای، روش ها، مزایا، محدودیت ها و کاربردها می باشند.
این کتاب برای دوره های کارشناسی در زمینه تجزیه و تحلیل مواد غذایی، ایده آل است و همچنین یک منبع ارزشمند برای متخصصان در زمینه صنعت مواد غذایی می باشد. اطلاعات عمومی در زمینه مقررات، استانداردها، برچسب زدن، نمونه برداری و کنترل داده به عنوان پیش زمینه ای برای فصل های مربوط به روش های خاص در تشخیص ترکیبات شیمیایی و ویژگی های مواد غذایی ارائه شد.هنگام مطالعه کتاب، طرف صحبت فقط دانشمندان هستند."ساموئل اسمایلز"