مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی کارگاه های hplc و gc را به ترتیب در 28 آبان و 5 آذر با مدرک معتبر از آموزش های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می نماید.تلفن :22407752-22407754-09368937310