redirect.php?a=***.candelliran.com/product/d...630/سـرور Dell PowerEdge T630 ،بیشـک قدرتمندتریـن سـرور ایسـتاده شـرکت Dell اسـت. این سـرور بـا بهرهگیری از دو پردازنـده قدرتمنـد و قابلیـت عالـی پشـتیبانی از رم و هـارد دیسـک و همچنین درگاههای بسـیار متنـوع و فراوان، یـک سـرور تمـام عیـار و بینقـص محسـوب میگـردد که برای شـرکتها و سـازمانهای متوسـط و بزرگ مناسـب میباشـد. ایـن سـرور بـرای امـوری چـون مجازیسـازی و اسـتفاده بـه عنـوان سـرور مرکـزی در یـک شـرکت و سـازمان بـزرگ مورد اسـتفاده قـرار میگیرد.از سایر امکانات این سرور میتوان به موارد زیر اشاره نمود:• مناسب جهت استفاده در شرکتهای متوسط و سازمانهای بزرگ• مناسب جهت مجازیسازی و استفاده به عنوان فضای ذخیرهسازی و یا سرور مرکزی• بهرهگیری از ۲ پردازنده همزمان و قدرتمند نسل سوم ۲۶۰۰-E5 از سری Xeon از شرکت Intel• بهرهگیری از قابلیتهای دسترسی از راه دور بر بستر اینترنت (iDrac)• محافظت همه جانبه از اطالعات کاری مهم بوسیله دو عدد Controller Raid سخت افزاری قدرتمند• قابلیت نصب در Rack( بصورت انتخابی)• بهرهگیری از آخرین تکنولوژی سختافزاری و نرمافزاری روز دنیا• دارای ۳ سال گارانتیredirect.php?a=***.candelliran.com/product/dell-poweredge-t630/