redirect.php?a=***.candelliran.com/product/d...430/سـرور Dell PowerEdge T430 ،یکـی از سـرورهای ایسـتاده بـا قابلیـت نصب دو پردازنده همزمان اسـت. این سـرور بـه دلیـل دارا بـودن تـوان بـاالی پـردازش و ظرفیـت مطلـوب پذیـرش هارددیسـک و رم، از دسـته سـرورهای ایسـتاده قدرتمند محسـوب میگردد. این سـرور برای کسـب و کارهای متوسـط و بزرگ مناسـب اسـت و میتواند به عنوان سـرور مرکـزی یـک شـرکت متوسـط جهت انجـام کلیـه امور یک شـبکه اسـتفاده گردد. از سایر امکانات این سرور میتوان به موارد زیر اشاره نمود:• مناسب جهت استفاده در شرکتهای متوسط و سازمانهای بزرگ.• مناسب جهت استفاده به عنوان سرور اصلی و مرکزی یک سازمان برای امور مجازی سازی.• بهرهگیری از ۲ پردازنده همزمان از نسل سوم پردازندههای قدرتمند ۲۶۰۰-E5 از سری Xeon از شرکت Intel.• بهرهگیری از قابلیتهای دسترسی از راه دور بر بستر اینترنت (iDrac.)• محافظت همه جانبه از اطالعات کاری مهم بوسیله Controller Raid سختافزاری قدرتمند.• قابلیت ارتقاء چشمگیر رم و هارد دیسکها• دارای ۳ سال گارانتیredirect.php?a=***.candelliran.com/product/dell-poweredge-t430/