redirect.php?a=***.candelliran.com/product/d...130/سـرور Dell PowerEdge T130 را میتـوان ارزانتریـن سـرور Dell لقـب داد. ایـن سـرور کـه قیمـت آن حـدودا بـه اندازه یک کامپیوتر معمولی اسـت، برای اسـتفاده در کسـب و کارهای کوچک و متوسـط طراحی و تولید شـده اسـت. این سـرور کـه ابعـادی کوچکتـر از یـک کامپیوتـر معمولـی دارد بـا قابلیتهـا و امکانـات مناسـب خود میتواند سـرعت پیشـرفت کسـب و کارهـای کوچـک را تـا حد بسـیار زیـادی افزایـش دهد.از سایر امکانات این سرور میتوان به موارد زیر اشاره نمود:• مناسب جهت استفاده در شرکتهای کوچک و متوسط (SMB)• مناسب جهت استفاده در اموری همچون به اشتراکگذاری فایلها و منابع، نرم افزارهای سبک تحت شبکه• دارای سایز بسیار مناسب (کوچکتر از یک کامپیوتر معمولی)• بهرهگیری از نسل پنجم پردازندههای ۱۲۰۰-E3 از سری Xeon از شرکت Intel• محافظت از اطالعات کاری مهم بوسیله Controller Raid داخلی• بسیار کم صدا و قابل استفاده در دمای طبیعی محیط• دارای ۳ سال گارانتیredirect.php?a=***.candelliran.com/product/dell-poweredge-t130/