پیامبر (ع) می فرماید: هرکس که انرا بخواند گویی به عدد چیز هایی خورشید و ماه بر انها می تابد در راه خدا صدقه دادهاست. مجمع البیان ج10/ص387