عسل شفای هر بیماری است و هیچ بیماری در ان نیست. عسل بلغم را کم و قلب را جلا می دهد. مکارم الاخلاق ص166