🔴ساخت ربات پرنده با الهام از زنبور عسل🔴 يک مدل رايانه*اي که نشان مي*دهد زنبورهاي عسل چگونه از بينايي خود براي شناسايي حرکت جهان اطرافشان و اجتناب از برخورد استفاده مي*کنند، مي*تواند به ساخت فناوري رباتيک هوايي و ربات*هاي خودکار بهتر منجر شود. محققان دانشگاه شفيلد نشان داده*اند که زنبورها چگونه سرعت حرکت يا جريان نوري جهان بصري اطرافشان را تخمين زده و از آن براي کنترل پروازشان استفاده مي*کنند. اين مدل بر اساس زنبورهاي عسل ساخته شده که با وجود برخورداري از مغز داراي يک ميليون نورون، داراي هدايتگرها و کاوشگرهاي عالي هستند و از بينايي گسترده*اي براي انجام اين کارها بهره مي*برند. در مقايسه بايد گفت که مغز انسان از 100 ميليارد نورون برخوردار است. به گفته محققان، درک چگونگي اجتناب زنبورها از برخورد با ديوار و اطلاعاتي که براي ناوبري استفاده مي*کنند، دانشمندان را يک گام به سمت توسعه الگوريتم هاي کارآمد براي ناوبري و مسيريابي که عملکرد رباتهاي پرنده خودکار را بسيار ارتقا مي*بخشند، نزديکتر مي*کند. اين مدل نشان داده که چگونه زنبورها مي*توانند با استفاده از يک کشش ساده بر مدارهاي عصبي شناخته*شده در محيط يک جهان بصري، در محيطهاي پيچيده حرکت کنند. مدل مذکور سپس رفتار زنبورهاي واقعي را با استفاده از جريان نوري براي پرواز در يک راهرو و همچنين تطابق با واکنش نورون*ها بازسازي مي*کند. اين تحقيق در نهايت نشان داده که چگونگي حرکت زنبور، نشان*دهنده چيزهايي است که در جهان مشاهده مي*کند. اين يافته*ها در مجله PLOS Computational Biology منتشر شده است. اقتباس گرفته از سایت :[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]