از چه سطحی به بعد می توان از سایت TV5MONDE در کلاس های زبان فرانسه استفاده کرد؟شما می توانید به محض شروع یادگیری و در هر سطح آموزشی که هستید از برنامه ها استفاده کنید.همچنین منابع آموزشی در این سایت بر یک اصل اساسی قرار دارند. آن اصل این است: چیزی که سختی یا آسانی درس را مشخص می کند، کارها و فعالیت هایی هستند که در اطراف یک درس توسعه داده شده اند. بنابراین سطوح آموزشی که در کتاب ها و همچنین در سایت: Apprendre et Enseigner le français avec Tv5MONDE (یادگیری و تدریس زبان فرانسه به کمک Tv5MONDE) مشخص شده اند از مرکز CECRL که علامت اختصاری Cadre europeen commun de référence pour les langues( چارچوب اروپایی عمومی برای ارجاع زبان ها ) منتج شده اند که توسط شورای اروپا تهیه شده است.برای اطلاعات بیشتر درباره ی سطوح آموزشی به CECRL مراجعه کنید.آموزشگاه زبان فرانسه روش متین-redirect.php?a=francezaban.com