موضوع تغذیه از مهمترین موضوعات در خصوص پرورش و نگهداری کلیه حیوانات خانگی میباشد . بطور کلی تغذیه مناسب اساس یک زندگی سالم میباشد که راهکار آن آشنا بودن با یک پت شاپ خوب و معتبر است.گربه ها نسبت به سگ ها ، به پروتئین و غذای بیشتری نیز احتیاج دارند ولیکن از لحاظ دیگر از آنجایی که آنها بخش عمده ای را در روز به خواب و استراحت میپردازند به همین دلیل چاقی و افزایش وزنشان هم نسبت به حیوانات دیگر سریع تر میباشد به همین دلیل بایستی جیره بندی غذای آنان را رعایت نماییم. گربه* حیوانی گوشتخوار به شمار میرود که در طبیعت به شکار پرنده*ها و جوندگان نیز میپردازد که غذای مورد نیاز خود را از این راه به دست می اورند و نیز غذای گربه را گوشت ، استخوان و نیز دسته ای از سبزیجات تشکیل میدهند. ولیکن باید بدانید که یک گربه وحشی که در طبیعت زندگی می*کند و خود را با شکار کردن تغذیه مینماید که با تحرک و زحمت زیاد غذای خود را به دست می*آورد با یک گربه خانگی و اهلی که غذایش همیشه آماده است را نباید مقایسه نمود چرا که احتیاجات این دو با یکدیگر یکسان نمیباشد و متفاوت است و هیچ گاه کمیت و کیفیت جیره بندی غذای انها با یکدیگر برابر نمیباشد .در خصوص سگ هاجوییدن استخوان جهت رشد دندان آنها نیز بسیار الزامی میباشد که در حال حاضر به اثبات نرسیده است. همچنین تمیز نمودن دندانهای سگ امری بسیار ضروری میباشد . توله سگهایی که تغذیه شان از مواد غذایی های گیاهی میباشد بسیار گرسنه میباشد و احتمال دارد که اشیای موجود در قفس خود را نیز بجوند.پت شاپخرید سگفروش سگ