استانداردهاي بين المللي (ICS)، ساختاري را براي كاتالوگهاي منطقهاي و طبقه بندي بين المللي استانداردهاملي و ساير مدارك الزامي ارائه مي دهند و مبنايي براي نظم بخشيدن به اين استانداردها مي باشد. اين طبقه بنديممكن است براي استانداردها و مدارك الزامي در پايگاه دادهها، كتابخانه ها و ... نيز به كار گرفته شود. اين طبقهبندي، تسهيلاتي را براي نظم بخشي به اطلاعات و ابزارهاي چيدماني مانند كاتالوگها، ليست هاي انتخابي، فهرستكتاب ها و پايگاه داده ها، روي رسانه هاي مغناطيسي و نوري به منظور انتشار استانداردهاي بين المللي، منطق هاي وملي و ساير مدارك الزامي در سطح جهاني فراهم ميكند.به منظور هماهنگي و نزديكي طبقه بندي ارائه شده براي كميته هاي ملي استاندارد )كميته هاي ملي 82 گانه( وطبقه بندي بين المللي استاندارد و نظم بخشيدن به فهرست استانداردهاي ملي ايران با توجه به قوانين سازمانبين المللي استاندارد، بايد ارتباطي منسجم بين اين دو نوع طبقه بندي در نظر گرفته شود.منبع:redirect.php?a=118file.com/