امروزه کاربرد و مصرف مواد افزودنی برای کارکرد بهتر بتن بیش از پیش شده است و که یکی از این مواد افزودنی آب بند بتن میباشد که بیشترین کاربرد را در آب بندی منفی دارد یعنی در مکان هایی که امکان دسترسی در پشت سازه و محل های ورود آب وجود ندارد و برای آگاهی از نحوه اجرا آب بند بتن باید زیر نظر کارشناسان انجام گیرد .redirect.php?a=white-damavand.ir/fa/page/55/%D8%A2%D8%A8%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%20%D8%A8%D8%AA%D 9%86