توضیح پیرامون برخی معاهدات بین المللیالف-معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنریب-سند پاریس در خصوص معاهده برنعناصر اصلی مورد حمایت برن عبارتند از:1-رفتار ملی که به معنی حمایت کشورهای عضو از آثار دیگر کشورهای مشابه حمایت در کشور خود است.2-رعایت حداقل حقوق که بموجب آن کشورهای عضو باید حداقل حمایت های مقرر در معاهده برن را پیش بینی و اجرا نمایند.ج-موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری موسوم به معاهده تریپز:معاهده تریپز از حقوق مالکیت فکری علایم تجاری،حق ثبت اختراع،حق مولف و نظایر آن حمایت می کند.د-مقررات قرارداد اتحادیه پاریس:قانون الحاق دولت ایران به اتحادیه پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی برای کسانی که موسسات آن ها در خارج از ایران واقع است و عضو اتحادیه مزبور می باشند مزایایی بشرح ذیل قایل شده است.1-اعضای اتحادیه در سایر کشورهای عضو اتحادیه از لحاظ حقوق مالکیت صنعتی از همان مزایایی استفاده می کنند که اتباع آن کشور دارا می باشند به شرط آنکه شرایط و تشریفاتی را که برای اتباع کشور در نظر گرفته شده است رعایت نمایند.2-عضو اتحادیه که در کشور خود علامتی را به ثبت رسانیده است می تواند حمایت علامت خود را در کشورهای دیگر عضو اتحادیه تحصیل نماید مگر آنکه علامت مزبور به حقوق مکتسبه اشخاص لطمه وارد سازد.عضو اتحادیه که در کشور خود علامتی را به ثبت رسانیده است می تواند حمایت علامت خود را در کشورهای دیگر عضو اتحادیه تحصیل نماید مگر آنکه علامت مزبور به حقوق مکتسبه اشخاص لطمه وارد سازد.عضو اتحادیه که در کشور خود تقاضای ثبت علامتی را نموده است در سایر کشورهای عضو اتحادیه در مدت 6 ماه پس از تقاضای ثبت برای تقاضای ثبت همان علامت حق تقدم دارد.4-علامات مشهور در کلیه کشورهای عضو اتحادیه مورد حمایت قرار می گیرند.5-اعضای اتحادیه از ثبت علاماتی که مشابه نشان ها و درفش ها و مهرها و سایر علامات رسمی اعضای اتحادیه باشند و علامات مزبور به دفتر بین المللی اتحادیه اعلام شده باشد خودداری خواهند نمود.6-نسبت به حق انتقال علامت و همچنین اجازه استفاده از علامت و استفاده چند شخص از علامت تسهیلاتی در نظر گرفته است.7-در نمایشگاه ها علامات مورد حمایت قرار می گیرند.8-کیفیت محصولی که علامت کارخانه یا تجارتخانه باید روی آن گذارده شود نمی تواند در هیچ مورد مانع ثبت علامت مزبور شود.9-مقرراتی برای ضبط و توقیف محصولات تقلیدی در نظر گرفته شده است.10-ممالک عضو اتحادیه مکلف شده اند حمایت واقعی اتباع اتحادیه را در مقابل رقابت نامشروع تامین کنند.عضویت ایران در مجامع بین المللیالف-کنوانسیون پاریسگرچه تصویب قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات در ایران در سال 1310 اتفاق افتاده و اصلاحیه آیین نامه نیز در سال 1337 با تغییرات کلی تصویب شده است اما پذیرش عضویت ایران در کنوانسیون پاریس به سال 1958 بر می گردد و ایران جزو 36 کشور اولیه ای است که به این کنوانسیون ملحق شده اند.ب-عضویت در سازمان جهانی مالکیت فکریاز آنجا که پذیرش عضویت در سازمان جهانی مالکیت فکری منوط به عضویت در یکی از اتحادیه های پاریس و برن یا عضویت در سازمان ملل متحد و یا هر هر موسسه و سازمان وابسته به آن است لذا با توجه به عضویت ایران در اتحادیه پاریس و نیز عضویت در سازمان ملل متحد،آژانس بین المللی انرژی اتمی،یونسکو،دیوان داوری بین المللی و ...بستر لازم برای عضویت ایران در سازمان مذکور فراهم و با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی،تقاضای جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه 1380 (دسامبر 2001) به دبیرخانه این سازمان در ژنو تسلیم و از تاریخ 23/12/80 رسماَ به عضویت وایپو درآمده است.سازمان جهانی مالکیت فکری(WIPO)هم اکنون از طریق 22 کنوانسیون شامل 16 کنوانسیون مربوط به حقوق مالکیت صنعتی و 6 کنوانسیون مربوط به حقوق مالکیت ادبی و هنری(کپی رایت) حفاظت،صیانت و نظارت بر حقوق مادی و معنوی کشورهای عضو را در ارتباط با ماموریت محوله مطابق اساسنامه خود بر عهده دارد.ج-عضویت در معاهده مادرید،برن و PCTگرچه ایران در سال 2003 به عضویت در معاهده مادرید پذیرفته شده است لیکن تاکنون کشور ما به عضویت Bern ,PCT,Patent در نیامده است....................companyregister.ir