گرفتار ِ شب ِ پایان عشقمهوا سرد است و من عریان عشقمهوا سرد است و من در مسلخ غمکنار جوی خون ، گریان عشقم......................................... بوالقاسم کریمی فرزندزمین