تا بحال نمونه های فراوانی از مجموعه های منظم را دیده ایم . مجموعه هایی که در آن ها ، هریک از اجزاء در محل خود جای گرفته و تحت نظارت دانایی کل وظیفه خود را در راستای هدف غایی این خانواده انجام می دهند . اگرچه با مرور این تعریف مثالی خاص از اذهان هریک از ما عبور کرد ، اما با این حال شاید بتوانیم موسسه ای که مشغول ویرایش مقاله انگلیسی توسط چند زبانشناس دانا و کارآزموده است ، مجوعه ای که به چاپ بنر در ابعاد ، کیفیت و قیمت های گوناگون می باشد ، کارخانه ای که وظیفه ساخت دستگاه چاپ سیلک را بر عهده دارد ، اقدامات یک مجموعه فعّال در حوزه خرید و فروش مته ، نحوه کار تیم آموزش کاشت ناخن و هنر آموزان این آموزشگاه و هزاران مثال دیگری که همه روزه با آن ها سر و کار داریم را به عنوان نمونه هایی ملموس از تعریف فوق در نظر بگیریم . مجموعه های فوق الذکر اگرچه در نظر اول هیچ سنخیتی با دیگری ندارند ، اما زمانی که نقش هریک از اعضای آن ها را به تفکیک و فارغ از ماحصل فعالیتشان بررسی کنیم خواهیم دید که زمانبندی دقیق در اقدامات ، تعریف شرح وظایف ، جایگشت مناسب ، رعایت سلسله مراتب ، استفاده حداکثری از توان هر عضو و تلاش برای افرایش بازدهی از مهمترین نکات مشترک آن ها می باشد .