سافت استارهاي ABBسافت استارهاي ABB با جلوگيري از ايجاد تنش جريان در زمان استارت و خاموش شدن موتور، موجب افزايش طول عمر موتور مي*شوند. وجود امکانات فراوان به شما اجازه مي*دهد تا موتور خود را در امن*ترين شرايط استفاده کنيد. نصب، راه*اندازي و استفاده بسيار آسان از ديگر مزاياي سافت استارهاي ABB[url=redirect.php?a=vieracontrol.com/VieraCtegory/7/%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA]به شمار مي*رود. استفاده از سافت استارتر منجر به حذف کنتاکتور و ديگر المان*هاي حفاظتي موتور شده و نهايتاً راه حلي ساده و جامع را فراهم مي*آورد. علاوه بر اين، وجود برنامه*هاي کاربردي مختلف مي*تواند باعث بهينه*سازي هرچه بيشتر مصرف انرژي گردد.ویراکنترل