سر به راهت بودم اما بی هوا دل کندی از من آرهسد راهت که نشد دیوونگیام بعد تو ادامه داره آرههی خرابش میکنی حسی رو که دارم بهتمن زمین خوردم نگیره بعد من حتی دلتتو بمون باشه خودم میرم بفهمی بعد منکی تهش میمونه باهات هی از جدایی دم نزنهی خرابش میکنی حسی رو که دارم بهتمن زمین خوردم نگیره بعد من حتی دلتتو بمون باشه خودم میرم بفهمی بعد منکی تهش میمونه باهات هی از جدایی دم نزنredirect.php?a=*[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]