رفع توقیف خودرو برای مهریه در صورتی که خودرو برایه مهریه توقیف شود، زوج و یا وکیل قانونی او تقاضای رفع توقیف داده و باید در دادگاه اثبات کنند که خودرو شامل بند 5 مستثنیات دین بوده و وسیله امرار و معاش برای زوج است. چنان چه خودرو به تشخیص دادگاه برای زندگی فرد ضروری باشد، دادگاه حکم به رفع توقیف خودرو برای مهریه می دهد. در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که خودرو برای فرد ضروری نیست و یا خودرو ارزان تری نیاز وی را رفع می کند حکم مطابق آن صادر می شود. در صورتی که از سوی دادگاه حکم رفع توقیف خودرو صادر نشود امکان شکایت در مرجع تجدید نظر برای فرد محفوظ است.نقش وکیل در رفع توقیف خودرو برای مهریه برای رفع توقیف خودرو برای مهریه، الزام قانونی برای اخذ وکیل وجود ندارد. اما اثبات این موضوع که خودرو جزء وسیله امرار و معاش برای زوج است و جزء مستثنیات دین بوده کار دشواری است و بهتر است کار به وکیلی که دارای تخصص در این زمینه است سپرده شود تا با کوچکترین اشتباه پرونده به شکست ختم نشود.منبع:redirect.php?a=*dadsun.ir/رفع-توقیف-خودرو-برای-مهریه