در هر جایی از شهر کرج هستید ، گلشهر یا مهرشهر می توانید آموزشگاه کامپیوتر و حسابداری را از سایت کرج پرتال بخواهید و بهترین آموزشگاه را معرفی کنیم. آموزشگاه کامپیوتر دارای سایر دوره ها از جمله حسابداری نیز می باشد. ما با هدف اجرای بهینه دوره های آموزشی به فعالیت می پردازیم