زندگی اجمالی امام جواد (ع)

امام محمدبن علی التقی- علیه السلام - نهمین پیشوای شیعیان امامی مذهب و از برگزیدگان خدا است برای هدایت امت نیای خویش می*باشد.
كلینی، شیخ مفید و شیخ طوسی تولد آن حضرت را در ماه رمضان دانسته*اند. شیخ مفید روز آن را پانزدهم رمضان و شماری دیگر از مورخان آن را در نوزدهم ماه مزبور دانسته*اند. تولد آن حضرت بدون تردید در سال 195 هجری بوده است. رحلت آن حضرت، به نقل كلینی و شیخ طوسی و نوبختی، در آخر ذی قعده سال 220 هجری است. مسعودی آن را در پنجم ذی حجه دانسته و برخی منابع ششم ذی حجه را نقل كرده*اند.
مادر آن حضرت سبیكه (سكینه) نوبیه و به روایت دیگر خَیًزُران بوده كه او را از خانواده ام*ّالمؤمنین ماریه قبطیه دانسته*اند. نام مادر آن بزرگوار، ریحانه نیز ذكر شده است، به نوشته نوبختی نام این بانو دره بوده كه بعدها او را خیزران خوانده*اند.
مشهورترین لقب امام نهم، «جواد» است و القاب دیگری همچون: زكی، مرتضی، قانع، رضی، مختار، متوكل، منتجب نیز برای آن حضرت برشمرده*اند. كنیه*اش ابوجعفر است كه معمولا در روایات تاریخی ابوجعفر ثانی ذكر می*شود تا با ابوجعفر اول، یعنی حضرت باقر - علیه السلام - اشتباه نشود.
عمر آن حضرت 25 سال بوده و پس از شهادت پدر بزرگوارش در سال 203 تا 220 امامت شیعه را بر عهده داشته است.

رسول جعفريان - حيات فكري و سياسي امامان شيعه، ص471