قیمت های مربوط به 3 اسفند ماه 1391
Sony
Sony Xperia U 735,000
Sony Xperia P 1,040,000
Sony Xperia tipo dual 488,000
Sony Xperia neo L 730,000
Sony Xperia J 765,000
Sony Xperia E dual 658,000
Sony Xperia V 1,700,000
Sony Xperia neo L 780,000
Sony Xperia T 1,520,000
Sony Xperia tipo dual 485,000
Sony Xperia TX 1,670,000
Sony Xperia T 1,500,000
Sony Xperia S 1,280,000
Sony Xperia SL 1,290,000
Sony Xperia U 720,000
Sony Xperia sola 790,000
Sony Xperia neo L 800,000
Sony Xperia acro S 1,350,000
Sony Xperia miro 685,000
Sony Xperia E 635,000
Sony Xperia acro S 1,365,000
Sony Xperia sola 850,000
Sony Xperia neo L 790,000
Sony Xperia U 730,000
Sony Xperia P 1,050,000
Sony Xperia go 800,000
Sony Xperia tipo dual 490,000
Sony Xperia miro 710,000
Sony Xperia tipo 470,000
Sony Xperia SL 1,280,000
Sony Xperia J 810,000
Sony Xperia SL 1,360,000
Sony Xperia J 850,000
Sony Xperia U 750,000
Sony Xperia miro 725,000
Sony Xperia sola 820,000
Sony Xperia neo L 800,000
Sony Xperia T 1,590,000
Sony Xperia tipo dual 520,000
Sony Xperia P 1,050,000
Sony Xperia SL 1,300,000
Sony Xperia TX 1,735,000
Sony Xperia ion LTE 1,475,000
Sony Tablet S 1,350,000
Sony Xperia E dual 800,000
Sony Xperia go 850,000
Sony Xperia acro S 1,380,000
Sony Xperia go 900,000
Sony Xperia ion LTE 1,395,000
Sony Xperia P 1,040,000
Sony Xperia go 840,000
Sony Xperia ion LTE 1,410,000
Sony Xperia U 720,000
Sony Xperia P 1,040,000
Sony Xperia neo L 785,000
Sony Xperia sola 790,000
Sony Xperia go 850,000
Sony Xperia ion LTE 1,410,000
Sony Xperia SL 1,310,000
Sony Xperia tipo dual 490,000
Sony Xperia T 1,560,000
Sony Xperia TX 1,700,000
Sony Xperia miro 685,000
Sony Xperia E 687,000
Sony Xperia J 810,000
Sony Xperia TX 1,630,000
Sony Xperia neo L 728,000
Sony Xperia T 1,500,000
Sony Xperia acro S 1,363,000
Sony Xperia ion HSPA 1,353,000
Sony Xperia SL 1,250,000
Sony Xperia go 830,000
Sony Xperia tipo dual 497,000
Sony Xperia miro 697,000
Sony Xperia S 1,333,000
Sony Xperia U 723,000
Sony Xperia P 1,020,000
Sony Xperia sola 784,000
Sony Xperia S 1,250,000
Sony Xperia sola 830,000
Sony Xperia neo L 750,000
Sony Xperia P 1,050,000
Sony Xperia U 750,000
Sony Xperia go 880,000
Sony Xperia tipo 500,000
Sony Xperia ion LTE 1,350,000
Sony Xperia acro S 1,480,000
Sony Xperia S 1,280,000
Sony Xperia acro S 1,340,000
Sony Xperia J 780,000
Sony Xperia tipo dual 480,000
Sony Xperia U 725,000
Sony Xperia sola 780,000
Sony Xperia neo L 720,000
Sony Xperia go 835,000
Sony Xperia P 1,020,000
Sony Xperia miro 705,000
Sony Xperia acro S 1,385,000
Sony Xperia sola 800,000
Sony Xperia go 845,000
Sony Xperia sola 800,000
Sony Xperia sola 790,000
Sony Xperia U 725,000
Sony Xperia tipo dual 505,000
Sony Xperia sola 780,000
Sony Xperia J 795,000
Sony Xperia S 1,300,000
Sony Xperia P 1,030,000
Sony Xperia go 837,000
Sony Xperia J 797,000
Sony Xperia P 1,020,000
Sony Xperia acro S 1,370,000
Sony Xperia U 740,000Sony Ericsson
Sony Ericsson XPERIA X8 468,000
Sony Ericsson Xperia mini 580,000
Sony Ericsson XPERIA Pro 660,000
Sony Ericsson XPERIA Play 810,000
Sony Ericsson XPERIA X8 480,000
Sony Ericsson XPERIA X10 mini pro 410,000
Sony Ericsson XPERIA X10 mini 440,000
Sony Ericsson XPERIA X2 350,000
Sony Ericsson Xperia ray 730,000
Sony Ericsson XPERIA Neo 740,000
Sony Ericsson W980 470,000
Sony Ericsson Xperia mini pro 690,000
Sony Ericsson Xperia arc S 1,040,000
Sony Ericsson Xperia active 690,000
Sony Ericsson Z310 190,000
Sony Ericsson Z555 310,000
Sony Ericsson Yendo 300,000
Sony Ericsson W595 480,000
Sony Ericsson W8 440,000
Sony Ericsson W880 340,000
Sony Ericsson W660 350,000
Sony Ericsson W380 330,000
Sony Ericsson W760 450,000
Sony Ericsson Vivaz pro 410,000
Sony Ericsson T630 130,000
Sony Ericsson W300 280,000
Sony Ericsson txt 440,000
Sony Ericsson txt pro 380,000
Sony Ericsson T707 440,000
Sony Ericsson T715 430,000
Sony Ericsson T700 440,000
Sony Ericsson W710 250,000
Sony Ericsson W890 310,000
Sony Ericsson C905 640,000
Sony Ericsson Jalou 430,000
Sony Ericsson K330 130,000
Sony Ericsson C510 440,000
Sony Ericsson Cedar 290,000
Sony Ericsson Aino 600,000
Sony Ericsson P1 550,000
Sony Ericsson G502 320,000
Sony Ericsson K850 430,000
Sony Ericsson Live with Walkman 610,000
Sony Ericsson Mix Walkman 320,000
Sony Ericsson Xperia neo V 750,000
Sony Ericsson XPERIA Arc 1,050,000
Sony Ericsson Vivaz 475,000
Sony Ericsson XPERIA X10 mini 444,000
Sony Ericsson Xperia arc S 1,050,000
Sony Ericsson XPERIA Pureness 675,000
Sony Ericsson Mix Walkman 315,000
Sony Ericsson Xperia neo V 810,000
Sony Ericsson XPERIA X2 270,000
Sony Ericsson Live with Walkman 625,000
Sony Ericsson XPERIA Pureness 690,000
Sony Ericsson Xperia mini 500,000
Sony Ericsson Xperia arc S 1,030,000
Sony Ericsson Xperia mini 550,000
Sony Ericsson Xperia arc S 1,020,000
Sony Ericsson Xperia active 685,000
Sony Ericsson Xperia ray 695,000
Sony Ericsson G700 235,000
Sony Ericsson XPERIA Neo 875,000
Sony Ericsson Xperia arc S 1,040,000