آهنگ هـا : ازم دوری ، برگرد ، تو رو می*خواستم ، سرزنش . خیلی برام عزیزه خاطرت ، دل بی تو غم زده ، شهر باران ، غم دنیاس


جهت فعال سازی کد را به ۷۵۷۵ ارسال کنید


٣٣١۵۴٩٣
ازم دوری
٣٣١۵۴٩١
برگرد
٣٣١۵۴٩۶
تو رو می*خواستم
٣٣١۵۴٩۵
خیلی برام عزیزه خاطرت
٣٣١۵۴٩٧
دل بی تو غم زده
٣٣١۵۵٠٧
سرزنش
٣٣١۵۴٩۴
شهر باران
٣٣١۵۴٩٢
غم دنیاس


منبع:smsplz.com