پنی سیلین


پنی سیلین یکی از معجزات طبیعت است. پنی سیلین نامی است که ما به ماده ای قدرتمند که با باکتری ها می جنگد، می دهیم. پنی سیلین به وسیله کپک خاصی ساخته می شود و نوعی از آنتی بیوتیک است. آنتی بیوتیک ماده ای است که به وسیله سلول های زنده تولید می شود و علیه دیگر ارگانیسم های مضر و باکتری ها عمل می کند. پنی سیلین در سال ۱۹۲۸ و تقریبا به طور تصادفی توسط الکساندر فلمینگ کشف شد. مشخص شد که کپک های خاصی که این ماده را تولید می کنند، قدرت و تأثیر خربی بر دیگر باکتری هایی دارند و انسان را دچار عفونت می کنند، این در حالی بود که ماده مذکور، بر بسیاری دیگر تأثیری نداشت. پنی سیلین کاربرد موردی دارد. این بدان معناست که بر بسیاری از باکتری ها تأثیر پر قدرتی دارد و روی بعضی دیگر کم اثر یا بی اثر است. در مجموع، پنی سیلین دارویی نیست که برای از بین بردن تمام باکتری ها مورد استفاده قرار گیرد