در صورت تائيد نهايي طرح اسکناس 20 هزار توماني توسط وزارت اقتصاد و ارائه مجوزهاي لازم براي چاپ اسکناس 20 هزار توماني در سال جاري به احتمال زياد اسکناس 20 هزار توماني هم وارد چرخه اسکناس هاي کشور خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران : بانک مرکزي براساس نياز کشور به اسکناس هاي درشت تر، طراحي اسکناس هاي درشت تر از جمله 200 هزار ريالي و 500 هزار ريالي را در دستور کار خود قرار داده است.
مجيد صنيعي مديرکل چاپ اسکناس و ضرب مسکوک بانک مرکزي، گفت: در بحث اسکناس هاي بالاتر از 100 هزار ريالي، اين موضوع در سالهاي خيلي قبل به بانک مرکزي پيشنهاد داده شده و حتي بانک مرکزي توسط اداره بررسي هاي اقتصادي خود، بررسي هاي لازم را در خصوص نياز کشور به اسکناس هاي درشت تر از 10 هزار توماني انجام داده است، اما به هرحال با توجه به محدوديت هاي موجود در چاپ اسکناس، بعد از اسکناس 10 هزار توماني بلافاصله امکان چاپ اسکناس 50 هزار توماني و رقم هاي بالاتر از آن وجود ندارد، بنابراين بايد بعد از 10 هزار توماني، اسکناس 20 هزار توماني چاپ شود که اين موضوع در مورد چاپ اسکناس هاي جديد بعد از آنکه ميزان چاپ اسکناس به حدي رسيد که در دستگاه هاي atm قرار بگيرد، اسکناس 50 هزار توماني هم به طور حتم طراحي مي شود.
وي در خصوص طراحي اسکناس 20 هزار توماني، تصريح کرد: در اين رابطه چند طرح مختلف به بانک مرکزي ارائه شده، ضمن آنکه بانک مرکزي موافقت خود را با کليات طرح اعلام کرده است و ما اميدواريم که اين طرح به تائيد نهايي وزارت اقتصاد هم برسد.
وي تصريح کرد: در صورت تائيد نهايي طرح اسکناس 20 هزار توماني توسط وزارت اقتصاد و ارائه مجوزهاي لازم براي چاپ اسکناس 20 هزار توماني در سال جاري به احتمال زياد اسکناس 20 هزار توماني هم وارد چرخه اسکناس هاي کشور خواهد شد.
صنيعي در ادامه در خصوص انتشار اسکناس هاي 500 هزار ريالي و چاپ ايران چک ها گفت: در مورد اسکناس هاي 500 هزار ريالي بايد بگويم که اين موضوع بعد از به توليد انبوه رسيدن اسکناس هاي 200 هزار ريالي و گرفتن مجوزهاي لازم اجرا مي شود.
وي در خصوص روند تداوم چاپ ايران چک هاي 500 هزار ريالي تصريح کرد: چاپ ايران چک ها هم مانند اسکناس تحت نظر هيئت نظارت بر چاپ و اندوخته اسکناس همچنان ادامه دارد.