مهندسی خط و سازه های ریلی

هدف و ماهیت
مهندسی خط و سازه های ریلی در زمینه* طراحی* هندسی* مسیر و زیرسازی* و روسازی* راه*آهن* و سازه*های* فنی* گوناگون* مانند پل*، تونل*، دیوار و ترانشه* مطالعه* می*کند.این رشته با این* که* دارای* نقاط* مشترکی* با مهندسی* عمران* است* اما وجوه* افتراق* بسیاری* نیز با رشته* عمران* دارد. برای* مثال* در رشته* مهندسی* عمران* اطلاعاتی* در زمینه* هیدرولوژی*، هیدرولیک* و سازه*های* آبی* داده* می*شود در حالی* که* یک* مهندس* خط* و سازه*های ریلی نیازی* به* این* اطلاعات* ندارد و در عوض* باید در زمینه* ناوگان* و مسیر حرکت* دروسی* را بگذراند همچنین* در زمینه* زیرسازی* و روسازی* راه*آهن* و ابنیه* فنی* این* مسیر لازم* است* که* اطلاعات* تخصصی* داشته* باشد چون* ابنیه* فنی* که* در خطوط* راه*آهن* به* کار می*رود، تحت* تأثیر نیروهای* دینامیکی* قرار می*گیرند در حالی* که* سازه*های* متداول*، رفتاری* غیر از این* دارند.

توانایی*های لازم
دانشجوی* سازه*های ریلی* باید سخت*کوش*، جدی* و مقاوم* بوده* و آمادگی* کار در هر شرایطی* را داشته* باشد چون* کار اصلی* یک* مهندس* خط* و ابنیه* در بیابان*، دشت*، کویر و کوهستان* است* و فردی* که* وارد این* رشته* می*شود باید به* کارهای* اجرایی* علاقه*مند باشد.


درس*های* این* رشته* در طول* تحصیل
دروس* پایه*
ریاضی*، فیزیک* ، استاتیک*، شیمی* عمومی*، معادلات* دیفرانسیل*، محاسبات* عددی*، ریاضی* مهندسی*، برنامه*سازی* کامپیوتر.

دروس*اصلی* و تخصصی
رسم* فنی* و نقشه*کشی*، مقررات* عمومی* حرکت*، نقشه*برداری* و عملیات*، مقاومت* مصالح*، مبانی* ارتباطات* و علائم*، مصالح* ساختمانی* ، دینامیک*، مبانی* سیر و حرکت* قطار، تحلیل* سازه*ها ، مکانیک* خاک*، تکنولوژی* بتن* ، مبانی* مهندسی* برق*، طراحی* مسیر، هیدرولوژی* مهندسی*، سازه* فولادی*، سازه*های* بتن* آرمه*، زیرسازی* مسیر، روسازی* راه*آهن* ، نقشه*برداری* مسیر و عملیات*، پل*های* راه*آهن* ، تونل*سازی*، ابنیه* مسیر، ایستگاه* راه*آهن*، نگهداری* خطوط*، متره* و برآورد پروژه*، ماشین*های* ریلی*، دستگاه* خطوط*، پروژه* طراحی* مسیر، بوژی* و لکوموتیو، پروژه* پل*های* راه*آهن*.

موقعیت شغلی در ایران
بازار کار مهندسی خط و سازه*های ریلی مانند مهندسی ماشین*های ریلی است با این تفاوت که فارغ*التحصیل این رشته می*تواند علاوه بر صنعت راه*آهن، موقعیت شغلی یک مهندس عمران را نیز داشته باشد.

آينده شغلی متصور برای کارشناسان فارغ*التحصيل خط و سازه*های ريلی
کارفرما
طراحی
اجرا
نگهداری
سازه*های ريلی (پل)
شرکت ساخت و توسعه راه*آهن (وزارت راه)
شرکت*های مشاوره
شرکت*های پيمانکاری
راه*آهن (اداره کل خط)
ژئوتکنيک (تونل،زيرسازی)
شرکت ساخت و توسعه راه*آهن (وزارت راه )
شرکت*های مشاوره
شرکت*های پيمانکاری
راه*آهن (اداره کل خط)
مسير راه آهن(هندسی، روسازی)
شرکت ساخت و توسعه راه*آهن (وزارت راه
شرکت*های مشاوره
شرکت*های پيمانکاری
راه*آهن (اداره کل خط)
مسير راه آهن(نقشه برداری)
شرکت*های پيمانکاری

الف-اطلاعات عمومی راه*آهن

مبانی ارتباطات و علائم الکتريکی
2
اصول بهره*برداری راه*آهن
2
مبانی ديناميک حرکت قطار
2
ايمنی سير و حرکت
2
راه*آهن برقی
2
راه*آهن شهری
2
مديريت و اقتصاد حمل و نقل ريلی
2
سيستم*های تخليه و بارگيری ريلی
2
علم مواد و شناخت فلزات در راه*آهن
2
جمع دروس اصلی و تخصصی اجباری
6
درصد دروس اصلی و تخصصی اجباری
7

ب- خط، ژئوتکنيک، سازه

سازه
ژئوتکنيک
خط
مصالح ساختمانی و آزمايشگاه
2
مکانيک خاک
3
طراحی مسير و پروژه
3
تکنولوژی بتن
2
آز مکانيک خاک
1
زيرسازی مسير و پروژه
3
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]
1
مکانيک سنگ
2
روسازی راه*آهن 1
2
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]
3
پي*سازی و ابنيه مسير
3
روسازی راه*آهن 2
3
مقاومت مصالح
3
تونلسازی
3
آز روسازی راه*آهن
1
تحليل سازه*ها
3
شمع*کوبی پل*ها
2
ايستگاه راه*آهن
2
ديناميک
3
آز مکانيک سنگ
1
دستگاه خطوط
2
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]
3
ساخت و اجرای خطوط و کارگاه
3
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]
3
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]
3
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]
3
کارگاه مهندسی خط
1
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]
3
طراحی راه*آهن سريع*السير
2
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]
1
بررسی فنی و اقتصادی انتخاب مسير
2
نگهداری و تعمير سازه*های ريلی
3
روش*های اجرای سازه*های خاص
2
آزمایشگاه مقاومت مصالح
1
مهندسی زلزله
2
بتن پيش*تنيده
3
جمع دروس اصلی و تخصصی اجباری
33
12
22
درصد دروس اصلی و تخصصی اجباری
40
15
27

ج) نقشه*برداری و هيدرولوژی

نقشه*برداری
هيدرولوژی و هيدروليک
رسم فنی و نقشه*کشی
2
هيدرولوژی مهندسی
2
نقشه*برداری و عمليات
2
متره و برآورد
1
نقشه*برداری مسير و عمليات
2
فتوگرامتری
2
جمع دروس اصلی و تخصصی اجباری
7
2
درصد دروس اصلی و تخصصی اجباری
9
2