براساس حداقل دستمزد روزانه سال 92 انجام شد:
اعلام دستمزد مقطوع مبنای کسر حق*بیمه از سوی سازمان تأمین*اجتماعی
اعلام دستمزد مقطوع مبنای کسر حق*بیمه از سوی سازمان تأمین*اجتماعی معاون فنی و درآمد سازمان تأمین*اجتماعی از صدور دستور اداری به واحدهای اجرایی این سازمان برای اعمال دستمزد مقطوع مبنای کسر حق*بیمه در سال*جاری خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد محقق*زاده با اشاره به تصویب*نامه شورای عالی کار درخصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال 92، گفت: براساس این تصویب*نامه و همچنین سایر سطوح دستمزدی، واحدهای اجرایی سازمان تأمین*اجتماعی در سراسر کشور دستمزد مقطوع سال 92 را به هنگام دریافت لیست و حق*بیمه اعمال می*کنند.
محقق*زاده با بیان اینکه حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق*بیمه در سال 92 مبلغ 162 هزار و 375 ریال است، اظهار داشت: سایر سطوح دستمزدی نیز براساس آخرین دستمزد روزانه سال 91 معادل 10 درصد به علاوه رقم ثابت 19 هزار و 485 ریال افزایش می*یابد، همچنین پرداخت حق*بیمه آن گروه از بیمه*شدگان اختیاری که مبنای پرداخت حق*بیمه آنان در سال 91 از رقم روزانه 129 هزار و 900 ریال بیشتر می*باشد همانند سایر سطوح دستمزدی افزایش یافته، مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد روزانه کمتر نباشد.
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین*اجتماعی افزود: کلیه پرداخت*های آن دسته از بیکاران که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ 1/1/92 به بعد می*باشد با رعایت حداقل دستمزد سال*جاری خواهد بود. همچنین پرداخت*های آن دسته از مقرری*بگیران سنوات قبل که در سال*جاری ادامه می*یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال 92 باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال 92 ترمیم می*شود.
محقق*زاده حداکثر دستمزد مبنای کسر حق*بیمه را نیز در سال 92 براساس مصوبات شورای عالی تأمین*اجتماعی و هیأت امنای سازمان تأمین*اجتماعی 7 برابر حداقل دستمزد روزانه و معادل یک*میلیون و 136 هزار و 600 ریال اعلام کرد.

منبع:خبر گزاری مهر