مهندسی حمل و نقل ریلی

كارشناس مهندسي حمل و نقل ريلي از نظر ماهيت مشابه رشته مهندسي صنايع و مهندسي حمل و نقل مي باشد و به بحث تحليلهاي اقتصادي در زمينه ساخت مسيرها و تأسيسات جانبي جديد و بهره برداري از مسيرها و تجهيزات موجود در راه آهن مي پردازد. دانشجويان اين رشته علاوه بر درسهاي تخصصي رشته هاي فوق، درسهاي تخصصي در زمينه آشنايي و تحليل اقتصادي در قسمتهاي مختلف راه آهن را نيز مي آموزند. دانش آموختگان اين رشته مي توانند با آموخته هاي خويش در موارد ذيل فعاليت داشته باشند.
- كار در شركت راه آهن شهري و بين شهري
- طراحي سيستمهاي مختلف حمل و نقل ريلي
- ابداع و ساخت سيستمهاي مختلف بهره برداري و ساخت راه آهن
- دادن پوشش آموزشي به مراكز آموزش فني و علمي در امور بهره برداري از راه آهن
- مديريت و برنامه ريزي راه آهنها
- رفع نيازمنديهاي فني و مديريتي صنايع حمل و نقل ريلي

دیباچه:
مدیریت* استفاده* بهینه* از منابع*، امکانات* و تأسیسات* شبکه* راه*آهن* و تجهیزات* متحرک* ریلی* بر عهده* مهندس* حمل و نقل ریلی است. در حقیقت* فعالیت* یک* مهندس* حمل و نقل ریلی* به* دو بخش* عمده* قبل* از طراحی* خط* راه*آهن* و بعد از طراحی* خط* تقسیم* می*شود. که* در مرحله* نخست* مهندس* حمل و نقل ریلی* حجم* مسافر و کالایی* که* در خط* مورد نظر جا به* جا خواهد شد، پیش*بینی* کرده* و بررسی* می*کند که* آیا تأسیس* این* خط* به* صرفه* می*باشد یا خیر. و در مرحله* بعد نیز به* طراحی* و برنامه*ریزی* حرکت* قطارها می*پردازد تا تأخیر زمانی* قطارها به* پایین*ترین* حد امکان* برسد و هزینه*های* راه*آهن* کمتر شود. به* عبارت* دیگر بخش* حمل و نقل ریلی*، بخش* نرم*افزاری* راه*آهن* است*. این رشته شبیه به مهندس صنایع گرایش برنامه*ریزی وتحلیل سیستم*ها است. چون حدود 120 واحد آن با رشته مهندسی صنایع مشترک است و هدف آن نیز تربیت متخصصانی است که بتوانند با بهره*گیری از روش*های سیستماتیک و مدل*های ریاضی، مدیریت صنعت راه*آهن را بر عهده بگیرند.

توانایی*های* لازم :
دانشجویانی* در رشته* مهندسی* حمل و نقل ریلی* موفق* می*شوند که* به* جامعه*شناسی* علاقه*مند باشند چون* این* رشته* بیشتر به* فاکتورهای* انسانی* در صنایع* می*پردازد تا فاکتورهای* تکنولوژیکی*.
درس*های* این* رشته* در طول* تحصیل :
دروس* پایه* : ریاضی*، فیزیک* ، استاتیک*، شیمی* عمومی*، معادلات* دیفرانسیل*، محاسبات* عددی*، ریاضی* مهندسی*، برنامه*سازی* کامپیوتر.

دروس* اصلی* و تخصصی*: مبانی* مهندسی* برق*، مبانی* ارتباطات* و علائم* الکتریکی*، استاتیک* و مقاومت* مصالح*، اصول* مدیریت* و تئوری* سازمان* ، مبانی* زیرسازی* و روسازی* راه*آهن*، طرح* هندسی* خط* ، اصول* حسابداری* و هزینه*یابی*، اصول* شبیه*سازی*، نقشه*کشی* صنعتی* ، تئوری* احتمالات* و کاربرد آن*، تحلیل* سیستم*ها، آمار مهندسی* ، تحقیق* در عملیات*، ارزیابی* کار و زمان*، مهندسی* فاکتورهای* انسانی*، مقررات* عمومی* حرکت*، طرح* سیستم*های* اطلاعاتی* و کنترل* مدیریت*، اقتصاد عمومی*، اقتصاد مهندسی*، برنامه*ریزی* حمل* و نقل*، تئوری* رفتاری* لکوموتیو و واگن*، تئوری* حرکت* قطارها، تعرفه* و بازرگانی* راه*آهن*، سیستم*های* تخلیه* و بارگیری* ، روش*های* برنامه*ریزی* حرکت* قطارها، طراحی* ایستگاه*ها و خطوط* صنعتی*، بررسی* فنی* و اقتصادی* انتخاب* مسیر.

موقعیت شغلی در ایران :

بازار کار مهندسی حمل و نقل ریلی مانند مهندسی ماشین*های ریلی است با این تفاوت که فارغ*التحصیل این رشته می*تواند علاوه بر صنعت راه*آهن، موقعیت شغلی یک مهندس صنایع را نیز داشته باشد.
دیباچه: مدیریت* استفاده* بهینه* از منابع*، امکانات* و تأسیسات* شبکه* راه*آهن* و تجهیزات* متحرک* ریلی* بر عهده* مهندس* حمل و نقل ریلی است. در حقیقت* فعالیت* یک* مهندس* حمل و نقل ریلی* به* دو بخش* عمده* قبل* از طراحی* خط* راه*آهن* و بعد از طراحی* خط* تقسیم* می*شود. که* در مرحله* نخست* مهندس* حمل و نقل ریلی* حجم* مسافر و کالایی* که* در خط* مورد نظر جا به* جا خواهد شد، پیش*بینی* کرده* و بررسی* می*کند که* آیا تأسیس* این* خط* به* صرفه* می*باشد یا خیر. و در مرحله* بعد نیز به* طراحی* و برنامه*ریزی* حرکت* قطارها می*پردازد تا تأخیر زمانی* قطارها به* پایین*ترین* حد امکان* برسد و هزینه*های* راه*آهن* کمتر شود. به* عبارت* دیگر بخش* حمل و نقل ریلی*، بخش* نرم*افزاری* راه*آهن* است*. این رشته شبیه به مهندس صنایع گرایش برنامه*ریزی وتحلیل سیستم*ها است. چون حدود 120 واحد آن با رشته مهندسی صنایع مشترک است و هدف آن نیز تربیت متخصصانی است که بتوانند با بهره*گیری از روش*های سیستماتیک و مدل*های ریاضی، مدیریت صنعت راه*آهن را بر عهده بگیرند.
توانایی*های* لازم :
دانشجویانی* در رشته* مهندسی* حمل و نقل ریلی* موفق* می*شوند که* به* جامعه*شناسی* علاقه*مند باشند چون* این* رشته* بیشتر به* فاکتورهای* انسانی* در صنایع* می*پردازد تا فاکتورهای* تکنولوژیکی*.
درس*های* این* رشته* در طول* تحصیل :
دروس* پایه* :
ریاضی*، فیزیک* ، استاتیک*، شیمی* عمومی*، معادلات* دیفرانسیل*، محاسبات* عددی*، ریاضی* مهندسی*، برنامه*سازی* کامپیوتر.
دروس* اصلی* و تخصصی*:
مبانی* مهندسی* برق*، مبانی* ارتباطات* و علائم* الکتریکی*، استاتیک* و مقاومت* مصالح*، اصول* مدیریت* و تئوری* سازمان* ، مبانی* زیرسازی* و روسازی* راه*آهن*، طرح* هندسی* خط* ، اصول* حسابداری* و هزینه*یابی*، اصول* شبیه*سازی*، نقشه*کشی* صنعتی* ، تئوری* احتمالات* و کاربرد آن*، تحلیل* سیستم*ها، آمار مهندسی* ، تحقیق* در عملیات*، ارزیابی* کار و زمان*، مهندسی* فاکتورهای* انسانی*، مقررات* عمومی* حرکت*، طرح* سیستم*های* اطلاعاتی* و کنترل* مدیریت*، اقتصاد عمومی*، اقتصاد مهندسی*، برنامه*ریزی* حمل* و نقل*، تئوری* رفتاری* لکوموتیو و واگن*، تئوری* حرکت* قطارها، تعرفه* و بازرگانی* راه*آهن*، سیستم*های* تخلیه* و بارگیری* ، روش*های* برنامه*ریزی* حرکت* قطارها، طراحی* ایستگاه*ها و خطوط* صنعتی*، بررسی* فنی* و اقتصادی* انتخاب* مسیر.
موقعیت شغلی در ایران :
بازار کار مهندسی حمل و نقل ریلی مانند مهندسی ماشین*های ریلی است با این تفاوت که فارغ*التحصیل این رشته می*تواند علاوه بر صنعت راه*آهن، موقعیت شغلی یک مهندس صنایع را نیز داشته باشد.