عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به تصویب ۴۹ هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی در سال جاری از افزایش قیمت بنزین، نفت*گاز و گاز cng در سال جاری خبر داد. فارس نوشت: ایرج ندیمی در مورد تصمیمات امروز جلسه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اظهار داشت: در این جلسه رقم 49 هزار میلیارد تومان درآمد از محل هدفمندی یارانه*ها برای سال جاری به تصویب رسید؛ در حالی*که پیشنهاد دولت رقم 120 هزار میلیارد تومان بود.
وی ادامه داد: به این ترتیب در مورد بنزین، نفت*گاز و cng با تغییر قیمت روبه*رو خواهیم بود و در بقیه حامل*های انرژی به قیمت سال گذشته خواهد بود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 92 مجلس شورای اسلامی افزود: براساس این ارقام متوسط قیمت پیشنهادی با توجه به فوب خلیج فارس بنزین 460 تا 800، نفت گاز 200 تا 250 و cng هم 200 تا 250 تومان در نظر گرفته شده است.
وی افزود: درآمد محقق شده دولت از هدفمندی یارانه*ها در سال 91 رقمی حدود 28 هزار میلیارد تومان بوده است و مابقی آن را تا رقم مصوب در بودجه سال گذشته که 65 هزار میلیارد تومان را از محل دیگری تأمین کرده و از محل بازتوزیع نبوده است.