براساس فرمول مصوب شورای رقابت می*توان قیمت جدید خودروهای داخلی را به*طور نسبی محاسبه کرد. در این خبر قیمت احتمالی پراید، تندر 90 مدل E2، پژو پارس سال، مگان 2000 اتوماتیک و 206 تیپ 2 محاسبه و اعلام شده است. ایسنا نوشت: شورای رقابت فرمول نهایی قیمت*گذاری خودرو را به شکل زیر تعیین کرده است: (PT=PT+PT-1(P'+1/2dz-%2
اگرچه فرمول اعلامی شورای رقابت در بدو امر پیچیده به نظر می*رسد اما با توجه به آنکه متغیر P مربوط به نرخ قیمتی خودرو و متغیر P' مربوط به نرخ تورم بخشی خودروها بوده و سال پایه نیز قیمت*های فروردین سال 91 خودروها تعیین شده است، شکل ساده شده این فرمول و نحوه محاسبه قیمت خودروها براساس آن به شکل زیر است:
(دو درصد - شاخص کیفیت + نرخ تورم) قیمت سال گذشته + قیمت سال گذشته = قیمت خودرو
البته با توجه به آنکه شاخص کیفیت خودرو به*طور معمول در هر سال نسبت به سال قبل افزایش می*یابد و حتی با فرض این*که کیفیت خودرویی نسبت به سال قبل کاهش یافته باشد، میزان این شاخص به طور میانگین عددی بین منفی پنج دهم درصد و مثبت یک درصد خواهد بود که تاثیر این میزان در فرمول قیمت*گذاری خودرو بسیار ناچیز بوده و قابل چشم*پوشی است. بنابراین ساده شده این فرمول برابر است با:
(دو درصد - نرخ تورم) قیمت سال گذشته + قیمت سال گذشته = قیمت خودرو
به عنوان مثال با توجه به آنکه قیمت پراید در فروردین *ماه سال گذشته حدود هشت میلیون تومان بود و با فرض تورم 50 درصدی برای تولید این خودرو در یکسال اخیر، قیمت جدید این خودرو به شکل زیر به دست می*آید:
(دو درصد - 50 درصد) 8 میلیون + 8 میلیون = 11 میلیون و 840 هزار تومان
در جدول زیر قیمت*های جدید برخی خودروهای داخلی در 6 حالت احتمالی اعلام تورم 50، 60، 70، 80، 90 و 100 درصدی هزینه*های تولید خودرو در یکسال اخیر محاسبه شده است. با توجه به میزان رشد قیمت مواد اولیه و نرخ ارز در یکسال اخیر، پیش*بینی می*شود تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی برای هزینه*های تولید خودرو در یکسال اخیر حداقل 50 درصد و بیشتر از آن باشد.

به هر حال میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی هرچه قدر باشد، در یکی از گروه*های تورمی زیر جای گرفته و قیمت خودرو همان میزان محاسبه شده در جدول زیر بر مبنای همان گروه تورمی خواهد بود.
نوع خودرو قیمت فروردین 91 تورم 50 درصد تورم 60 درصدی تورم 70 درصدی تورم80 درصدی تورم 90 درصدی تورم صد درصدی
پراید 8میلیون تومان 11 میلیون و 840 هزار 12 میلیون و 640 هزار 13 میلیون و 440 هزار 14 میلیون و 240 هزار 15 میلیون و 40 هزار 15 میلیون و 840 هزار
تندر90 16 میلیون و 830 هزار 24 میلیون و 908 هزار 26 میلیون و 591 هزار 28 میلیون و 274 هزار 29 میلیون و 957 هزار 31 میلیون و 640 هزار 33 میلیون و 323 هزار
پارس سال 18 میلیون و 871 هزار 27 میلیون و 929 هزار 29 میلیون و 816 هزار 31 میلیون و 703 هزار 33 میلیون و 590 هزار 35 میلیون و 477 هزار 37 میلیون و 364 هزار
مگان2000 36 میلیون و 720 هزار 54 میلیون و 345 هزار 58 میلیون و 17 هزار 61 میلیون و 689 هزار 65 میلیون و 361 هزار 69 میلیون و 33 هزار 72 میلیون و 705 هزار
206 تیپ 2 15 میلیون و 938 هزار 23 میلیون و 588 هزار 25 میلیون و 182 هزار 26 میلیون و 775 هزار 28 میلیون و 369 هزار 29 میلیون و 963 هزار 31 میلیون و 577 هزار