حادثه > خارجی- بمبئی:*
چرخ*و*فلک*های نه*چندان کوچک هند با حرکات آکروباتیک و خطرناک صاحب آن حرکت می*کند.

ماجرا از این قرار است که در نبود موتور* الکتریکی برای چرخیدن چرخ*و*فلک*ها یک کارگر یا صاحب چرخ*وفلک مجبور است از لوله*های عمودی چرخ*وفلک بالا برود و با استفاده از وزن خود آن*را با سرعت به پایین بکشد. یکی از بازدید*کننده*ها می*گوید: هر چند این نوع چرخ*وفلک*ها سازگار با محیط*زیست* هستند اما نباید از خطری که صاحب آن*را تهدید می*کند غافل شد، زیرا این حرکات می*تواند باعث شکستگی استخوان*ها شود.