در اوايل سال 90 به دليل سياست هاي مسکن مهر، نوسازي بافت هاي فرسوده، مسکن مهر ملکي و ويژه قيمت مسکن تقريبا تا حدي به ثبات رسيد.
وي گفت: ما هم براي پايين آوردن قيمت تلاش کرديم و زماني که رکود باشد، ما هم نمي توانيم کاري بکنيم و بيکار هستيم، پس ما آورنده قيمت پايين هستيم.
خسروي گفت: در نيمه اول 91 قيمت ها رو به افزايش است، به طوري که در نيمه دوم 91 به بحراني ترين شکل رسيد.
وي افزود: در بخش مسکن سالهاي 68 و 86 قيمت جهشي داشتيم و اين قيمت نيز در سال 91 تکرار شد، به گونه اي که از شاخص تورم عبور کرد.
خسروي افزود: اگر مسکن مهر نبود، قيمت ها بيشتر از اين و به مرحله بحراني تر مي رسيد.
وي افزود: در ادامه با برنامه ريزي ها و واگذاري ها، بازار مقداري آرام شد.
رئيس اتحاديه کشوري املاک، گفت: هميشه قبل و بعد از انتخابات، قيمت ها پايين مي آيد و پيش بيني مي شود حدود 20 درصد قيمت ملک پايين بيايد.
وي گفت: در اين مدت منطقه 15 رشد بسيار کمي داشته، در حاليکه منطقه يک رشد بسياري را نشان مي دهد و منطقه22 رشد متوسط و رو به بالايي داشته است.
خسروي افزود: منطقه 22 به خاطر بحث درياچه چيتگر و حرکت هايي که در اين قسمت انجام شده و خريد و فروش ها بازار خوبي داشته است که مقداري قيمت از حد معقول تجاوز کرده و از شاخص تورم هم گذشته است.
وي گفت: در منطقه يک معاملاتي صورت مي گيرد که با شنيدن خبر آنها متاثر مي شويم و اين معاملات هيجان انگيز انجام مي شود.
خسروي گفت: در اين منطقه ملک هايي به صورت قسطي فروخته مي شود که به صورت توافقي بوده و قيمت ملاک ما نيست.
وي افزود: در منطقه 15 هم به خاطر بافت فرسوده و فعاليت هاي آن قيمت ها رشد داشته است.