میزان تجارت اینترنتی چین در سه ماه اول 2013به 352 میلیارد و 80 میلیون یوان رسید رادیو بین*المللی چین می*گوید این میزان در مقایسه با دوران مشابه سال گذشته 36.6 درصد رشد داشته و این میزان حدود 6.3 درصد مبلغ کل خرده فروشی را در بر می*گیرد.
پیش بینی می*شود، به دنبال بهبود محیط خرید اینترنتی در چین، بازار تجارت اینترنتی چین پس از رشد سریع خود در سال 2012 به مرحله توسعه با ثبات وارد شود و در سال 2013، میزان رشد آن در سطح 40 درصد حفظ شود.