کاردان فنّی عمران - زیر سازی راه

هدف از آموزش این مجموعه تربیت افرادی است که با معلومات علمی و اطلاعات و شناخت موارد فنی و اجرایی لازم بتوانند نقشه ها و دستورالعملهای اجرایی در زمینه های مختلف زیرسازی و عملیات خاکی (مسائل مربوط به قشرهای زیر آسفالت، پیاده کردن مسیر راه و غیره) را درک و به کمک کارگران، استاد کاران و سایر عوامل فنی و امکانات لازم و با راهنمایی کارشناسان مربوطه آنها را به مرحله اجرا در آورند.
درس*های رشته

رديف
نام درس
1
اجزاء ساختمان و کارگاه
2
اجزاء ماشین، موتورها و کارگاه
3
ایمنی و بهداشت
4
تأسیسات برقی و مکانیکی
5
تجهیزات و اداره کارگاه
6
تعمیر و نگهداری
7
حفاری تونل ها
8
رسم فني
9
روسازي راه
10
رياضيات عمومي و مقدمات آمار
11
زبان فني
12
زمین شناسی و مصالح ساختمانی
13
زیرسازی راه و راه آهن
14
قوانین و روابط کار
15
ماشین آلات زیرسازی راه
16
متره و برآورد پروژه
17
محاسبات فنی 1
18
محاسبات فنی 2
19
مشخصات فنی و نقشه های تیپ
20
مواد منفجره
21
مکانیک خاک و آزمایشگاه
22
نقشه برداری راه و عملیات 2
23
نقشه برداری و عملیات 2
24
نقشه کشی تخصصی
25
کارآموزی 1 (کاربینی)
26
کارآموزی 2 (کارورزی)


صنعت و بازار کار
مشاغلی که کاردانهای فنی زیرسازی راه میتوانند در رابطه با کارائی های بدست آمده احراز نمایند عبارتند از:
فعالیت در کلیه کارگاههای راهسازی و راه آهن به عنوان تکنسین و مسئول اجرای انواع زیر سازی ها، عملیات خاکی، حفر تونلها و تنظیم برنامه عملیات با توجه به نوع فعالیتهای کارگاهی و برنامه پیشرفت کار، کنترل عملیات و تهیه گزارشات روزانه و بالاخره فعالیت در کلیه نهادها و ارگانهائی که با مسائل راهسازی در ارتباطند.