تفنگداران آمریکا خون مار کبری و عقرب میخورند!! + عکس
تفنگداران دریایی آمریکا در طول تمرینات در جنگل از خون مار کبرا و عقرب سیاه تغذیه می*کنند!!