معتاده وایساده بوده كنار خیابون به تاكسیها می گفته: عید عید یه راننده نگه می داره می گه : ما خیابونی به نام عید نداریم .معتاده می گه : اي بابا چقدر از ادم حرف می كشید منظورم شر بهاره دیگه !!!
یارو خودشو تو اینه می بینه می گه این چقدر اشناست؟ .بعد از یك ساعت فكر كردن می گه: اهان این همون پدر سگیه كه امروز تو ارایشگاه یك ساعت زل زده بود به من
ابادانیه موقع زلزله ژاپن اونجا بوده بعد از زلزله به بغل دستیش می گه : ها ولك ویبره موبایلو داشتی
یارو سیبیل كلفته تو یه جمع داشته تعریف می كرده:كه اره ما با یه كاروان می رفتیم یه دفعه راهزنا ریختن به همه یا تجاوز كردن یا كشتن !بعد نگاه می كنه می بینه بقیه دارن چپ چپ نگاش می كنن برمی گرده می گه:البته مارو كشتن!!!
یارو دنبال جاي پارك بوده پیدا نمی كرده می گه خدایا اگه یه جا برام پیدا كنی نماز می خونم روزه می گیرم.......یهو یه جا پیدا می كنه می گه: نمی خواد خدا خودم پیدا كردم.
به یكی می گن دو دوتا؟ می گه: پس چندتا؟؟؟؟
تركه داشته بالاي يك ساختمون پنجاه طبقه كار مي*كرده، يهو يكي ازون پايين داد ميزنه: هوي غضنفر!
خونتون آتيش گرفته،*زن و بچت سوختن،*مردن! تركه هم ميگه: ديگه اين زندگي براي من معني نداره، خودشو ازون بالا پرت ميكنه پايين. همينجور كه داشته مي*افتاده،*يهو به خودش ميگه: اِااه.. من كه بچه ندارم! دوباره يخورده ميره، يهو ميگه: اِاِاه.. منكه زن ندارم! ميرسه نزديكاي زمين،*ميگه: اِاِااه..! منكه غضنفر نيستم!
به یه نفر می گن اسم یه امام بگو: می گه سوج می گن سوج چیه؟ امامی به نام سوج نداریم.تركه می گه خودم دیدم پشت اتوبوسه نوشته بود: یا سوج
تركه می ره رستوران گارسون میگه غذاي امروز ما كاستیلیدینكوالفر با سسه لیموه .تركه می گه: كاستیلیدینكوالفر با سسه چی چی؟
به غضنفر می گن از قفل فرمونی كه خریدي راضی هستی؟ می گه اره ولی سر پیچ ها یه كمی اذیت می كنه!!!