در جوامع امروزي همه در حال عجله کردن و دويدن هستند. گرچه عجله کردن مي*تواند تا حد کمي در صرفه*جويي درزمان کمک*کننده باشد اما عوارضي همچون افسردگي و خستگي را به دنبال دارد.


به گزارش خبرگزاري فرانسه، محققان آلماني پس از زير نظر گرفتن افراد در محيط کار و خانه متوجه شدند اکثر افرادي که هر روز در حال عجله کردن هستند از زندگي خود راضي نبوده و در اکثر موارد احساس خستگي مي*کنند. در مقابل افرادي که براي زندگي خود برنامه*ريزي دارند و ريتمي نرمال را در زندگي دنبال مي*کنند از سلامت جسمي و روحي بيشتري برخوردارند! منبع :سلامت