روزنامه خراسان در گزارشي ، ضمن طرح سوال فوق آورده است:

اقتصاد مقاومتي چه گستره و ابعادي را شامل مي شود؟ و وظايف نقش آفرينان در بخش هاي مختلف در قبال اين راهبرد و روش چيست؟ و چگونه مي توان به يک درک واحد در تمامي سطوح جامعه از اقتصاد مقاومتي رسيد؟ مهم*ترين سوال*ها در مواجهه با اين راهبرد اقتصاد است.

دکترمحمد خوش چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران به خراسان گفت: درباره اقتصاد مقاومتي ابتدا بايد درک صحيح از اقتصاد ملي و همچنين فضاي اقتصاد جهاني و متعاقبا شدت فشاري که نظام سلطه نسبت به ايران داشته است به دست آوريم و به عبارتي نظام سلطه بعد از نااميدي هايي که در فضاي تخاصم با محوريت نظامي ديد، چند سالي است که در حوزه اقتصاد به طمع افتاده است و نااميدي در حوزه هاي نظامي باعث شده تا اقداماتي را به صورت جريان پازل وار براي تحت تاثير قرار دادن محيط اقتصادي با هدف*هايي که تضعيف نظام و فشار روي آحاد مردم است در دستور کار قرار دهد و در اين راستا تلاش کرده که پازل خود را کامل کند.

تاکيد مقام معظم رهبري بر حوزه اقتصاد

خوش چهره در ادامه گفت: درک صحيح از تهاجم و تخاصم اقتصادي باعث شده که در چند سال گذشته تاکيدات مقام معظم رهبري روي حوزه اقتصاد باشد که در نامگذاري سال ها اين موضوع منعکس شد، بنابراين شرايطي که امروزه در محيط اقتصادي شاهديم ناشي از فشار تمام عيار و آشکار در اثرگذاري بر روي مقدرات اقتصادي توسط آمريکا و هم پيمانانش است که در اين مسير نقش محوري را صهيونيسم دارد.

فشار روي جريان اصلي درآمد کشور

دکترخوش چهره، اقتصاددان در ادامه افزود: فشار اصلي روي جريان درآمدي کشور (حوزه نفت) است که در اقتصاد ايران با غفلت و عدم تمرکز برخي از مسئولان کشور را به اين حوزه به شدت وابسته کرده است به گونه اي که در ۱۰ سال اخير تاکنون روند وابستگي به درآمدهاي نفتي هر سال از سال قبل بيشتر شده که اين خود مي تواند آسيب پذيري را بيشتر و طمع را به منظور اعمال فشار بيشتر بر کشور افزايش دهد، از اين رو شاهديم که در ۳ سال گذشته تاکنون کشور تحت فشار درآمدهاي نفتي و متعاقبا محدوديت در مبادلات پولي و چرخه درآمدي در سطح بين المللي بوده است و دنياي سلطه از تمامي ابزارهاي خود براي فشار اقتصادي استفاده کرده که البته در اين جا نقطه مثبت اين است که اگر اين مرحله را با قوت بگذرانيم، ترفند نظام سلطه را خنثي کرده ايم، بنابراين در اين فضا ضرورت مقاومت براي رد کردن فشارها و عبور از گردنه براي رسيدن به نقاط مثبت ملي نياز است و از همه مهم تر مسئولان در حوزه دولت و قوه مقننه بايد درک صحيح از چنين شرايطي را داشته و به دنبال اتخاذ روشي باشند که پيشرفت و تعالي کشور را به دنبال دارد.

اقتصاد مقاومتي يعني تشخيص حوز ه هاي فشار ...

دکترخوش چهره در ادامه گفت: بنابراين اقتصاد مقاومتي يعني تشخيص حوزه هاي فشار و متعاقبا تلاش براي کنترل و بي اثر کردن و در شرايط آرماني تبديل چنين فشارهايي به فرصت ، که قطعا باور و مشارکت همگاني و اعمال مديريت هاي عقلايي و مدبرانه پيش شرط و الزام چنين موضوعي است، اقتصاد مقاومتي کاهش وابستگي ها و تاکيد روي مزيت هاي توليد داخل و تلاش براي خوداتکايي است.